Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern.

Småbarnsbanken

En «bank» med ventende adoptivforeldre til spedbarn og småbarn tatt av barnevernet med sikte på adopsjon.

I Norge kaller vi det barnets rett til utvikling. Andre land sier at i Norge stjeler de barn.

Tvangsfjerning av små barn av unge eller ressurssvake foreldre begrunnet med manglende foreldreferdigheter og fare for fremtidig omsorgssvikt kalles gjerne oppvekstplasseringer.  Hovedtyngden av barn overtatt av barnevernet er i denne kategorien. Det er verken vold, rus eller psykiatri, men foreldre som ikke har ressurser til å forsvare seg mot det mektige barnevernet på den ene siden, og ansatte i barnevern og politi og deres ressurssterke nettverk av godt betalte fosterhjem som står klare for nye oppdrag .

I Norge tar vi barna fra de fattigste i samfunnet og gir dem til middelklassen mot betaling.

Fra 20 juni 2015 i Stavanger Aftenblad:

«Småbarnsbanken er et alternativ til tradisjonelle fosterhjem, her plasseres barn mellom 0 og 2 år som er tiltenkt varig plassering utenfor hjemmet, altså adopsjon. Som hovedregel er medlemmene i Småbarnsbanken mennesker som har signalisert at de kan tenke seg å adoptere.»

Småbarnsbanken ble etablert etter oppfordring i 2015 fra den gang barneminister Solveig Horne. I april 2016 lå det et dokument på Regjeringens hjemmeside som oppfordret alle kommuner i Norge til å etablere lokale Småbarnsbanker. Etter at jeg skrev om det i april 2016 forsvant alt om Småbarnsbanken fra regjeringens og BLD’s  hjemmeside. Forståelig nok. Det er i strid med lovens intensjon å gå til omsorgsovertagelse med sikte på at barnet skal adopteres bort. Alle omsorgsovertagelser skal i utgangspunktet være midlertidige. Man finner allikevel informasjon Småbarnsbanken og Hornes oppfordring  sitert i noen avisoppslag. Prosjektet het også Ønskebarn en periode og har endret navn flere ganger etter det. Hvorvidt det eksisterer i dag vites ikke.

Småbarnsbanken skulle motivere til flere adopsjoner i barnevernet. Adopterte barn klarer seg marginalt bedre i voksen alder enn fosterbarn viser forskningen. At begge deler gjør det svært mye dårligere som voksne enn barn i biologisk familie sies det ingenting om. Også barn i såkalte risikofamilier gjør det bedre enn adopterte og fosterbarn. Det nevnes ikke i forskningen i Norge.

Småbarnsbanken er intet mindre enn et sted hvor små barn omsettes. Par som først har meldt seg som fosterforeldre hos barnevernet, og som på sikt ønsker å adoptere ble gruppert i kommunale småbarnsbanker i regi av barnevernstjenesten i kommunene. Adoptivforeldre starter som fosterhjem med lønn og frikjøpt fra arbeid, med 3 måneders oppsigelse på barnet. I prinsippet blir det adopsjon hvor foreldrene kan ta barnet med hjem-på-prøve med full lønn. Dersom barnet ikke passer inn i livet deres kan de si opp avtalen og returnere barnet med 3 mnd varsel. Når paret har funnet et barn de vil ha iverksetter barnevernet søksmål for å ta foreldreansvaret fra biologisk mor. Og deretter sak om tvangsadopsjon.

Barns rett til riktig utvikling og utdanning.

Småbarnsbanken har blitt markedsført av barnevernet som en bedre måte å drive barnevern på.  Og markedsført overfor adoptivsøkere som en bedre måte å adoptere barn på. I stedet for å vente i årevis på et barn fra et annet land. På Adopsjonsforums hjemmeside opplyses det eksempelvis at det er 11 års ventetid for å adoptere et barn fra Kina.  Det koster 200 000,- kroner og kravene til mottakere av barnet er svært strenge. De aksepterer eksempelvis ikke enslige foreldre og  homofile foreldre, eller at noen av foreldrene er syke eller uføre. De samme strenge kravene til mottakerland av små barn er innført av de fleste land i verden. Blant annet skal ikke adopsjonsbyrået kjenne både giver og mottaker av et barn. For unngå spesialbestillinger av barn. Noe som faktisk skjer i Småbarnsbanken og saker med tvangsadopsjon i barnevernets regi. Barnevernet som adopsjonsformidler tar barn med tvang og politimakt, og er den som gir barnet videre til de nye foreldrene.

Landene som ikke har oppstilte krav til foreldrene som mottar et barn, er de som er igjen i Adopsjonsforum.
Det er mao ingen andre muligheter for eksempelvis lesbiske eller single til å adoptere et barn på andre måter enn gjennom Småbarnsbanken. Resten av verden aksepterer ikke homofile, single, ugifte eller uføre adoptivforeldre.

 

Adoptivforeldre vil helts ha friske velfungerende barn

Det er ofte hevdet at det er størst iver hos barneverstjenesten i å ta de mest velfungerende barna. Når barn har levd med omsorgssvikt/vold i flere år, og begynner en kriminell løpebane ser barnevernet ut til å ha mistet interessen for å hjelpe. Fordi en omsorgsovertagelse på toppen av det hele vil skade barna enda mer. De er dessuten vanskelig å plassere. Derfor lar de være.

NOU 2017:12 Svikt og Svik avdekket at et stort antall barn lever med vold og overgrep i årevis uten at barnevernet bryr seg.

Disse barna er vanskelig å jobbe med og vanskelig å plassere bort. 

Det har vært stor mobilisering med tidlig innsats mot små barn siden 2014 og kampanjen til Inga Marthe Thorkildsen, Du ser det ikke før du tror det. Det handler om at vi alle må tro det verste for å redde barn mot vold og overgrep før det skjer. Barna må få hjelp før de blir skadet av omsorgssvikt. Barnevernet må inn før omsorgssvikten starter. Da må man kunne spå hvem som vil utsette barnet for omsorgssvikt. Det er akkurat det som skjer. Barnevernet kan fremsette hypoteser om hvem som kommer til å mangle foreldreferdigheter inn i fremtiden, og får i over 95% av tilfellene medhold av nemnd og domstoler på å plassere barn i oppveksthjem.

Forebyggende

Det er bra å jobbe forebyggende. Men å tvangsfjerne nyfødte hvor foreldrene ikke har fått prøve seg i foreldrerollen enda er brudd på menneskerettighetene.

Barnevernet henter to spedbarn i uken.

Unge foreldre får analysert deres evne til mentalisering, og hva de tenker om det ufødte barnet når de går på svangerskapskontroll. Jordmødre og helsesøstre får opplæring i bruk av enkle spørreskjemaer som foreldrene fyller ut. Dette for å avdekke om de vil komme til å mishandle det lille barnet i fremtiden. Eller om de er tilbakestående og ikke i stand til ivareta et nyfødt barn. Alt foregår med overfladisk gjetting og ingenting stadfestes eller utredes grundig av spesialisthelsetjenesten.

Sykehusets rolle.

Sykehusene samarbeider med barnevernet ved å slippe inn barnevern på fødeavdelingene rundt i landet. De har rutiner på å innkvartere blivende fosterforelderne på samme avdeling som mor skal føde, uten at hun får vite det. Barnehageansatte får også opplæring i å avdekke godt skjult omsorgssvikt. Det er barn under to – tre år som er målgruppen og som altfor ofte utsettes for ulovlige avhør i enerom uten foreldrene til stede.

Hun var fostermor, men nå er hun mamma

Antallet fosterbarnsadopsjoner er dobla på fem år. Rettighetene til de biologiske foreldrene er svekket, mener både Barnevernet og advokater i barnevernssaker.
 «Men barn ville de ha, og deres vei til å bli foreldre gikk via barnevernet. De sa ja til å ta imot et fosterbarn som sårt trengte en familie, og kort tid etter kom en telefon som snudde livet opp ned. Deres vei gikk gjennom barnevernet.»

Økning i antall barn.

Det er en eksplosiv økning av barn som blir tatt rett fra fødeavdelingen.
Det brukes svært komplisert (og omstridt) psykologi av sosialarbeidere til å avgjøre hvorvidt du eller jeg eller barna våre vil komme til å utøve omsorgssvikt for egne barn i fremtiden.
I denne artikkelen om nyfødte Amalie er metoden beskrevet:

«Den lille jenten var aldri offer for rusmisbruk, vold, overgrep eller vanskjøtsel hjemme hos foreldrene. «Amalie» la på seg og vokste som hun skulle.

Men den psykiske omsorgen var ikke god nok, mente barnevernet.»

 Foreldrestøttende tiltak

I barnevernsterminologien er dette hjelpetiltak – også kalt «foreldrestøttende tiltak». Meningen var å bruke det for å hjelpe foreldrene til å få bedre samspill, og redusere antall omsorgsovertagelser. I stedet brukes det altfor ofte til å finne begrunnelse for at foreldrene ikke har foreldreferdigheter og heller ikke er mottakelige for endring. De ti siste årene har økningen i omsorgsovertagelser vært enorm.  Manglende foreldreferdigheter var den største årsaken til omsorgsovertagelse både i 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017.

 27 milliarder kroner på barnevern i året.

Fra 2018 er budsjettet i barnevernet svimlende 27 milliarder kroner. Og kontrollen med hva pengene går til er i alt for stor grad fraværende både hos Bufdir og i departementet. Det har de vist oss gjennom flere skandaler med millionutbytte til private omsorgstjenester.

Litt tall og fakta

Av 10877 barn under barnevernets omsorg i 2012, var 5305 barn fjernet grunnet foreldrenes manglende ferdigheter. Foreldre som har mishandlet eller forgrepet seg på barna:
Mishandling 611
Seksuelle overgrep 111
Det utgjør 7% av barna under barnevernets omsorg i 2012.

Omsorgsovertagelse i 2012

 

Meldinger til barnevernet 2014:

Årsaker hentet fra en av SSB sine tabeller på barnevern. Foreldrenes psykiske problemer/lidelser er ikke diagnostisert av spesialisthelsetjenesten. Det er antatte lidelser hos mor eller far som er vurdert av barnevernet. Foreldre som er rare, kristne, muslimske, eller oppleves unormale og annerledes for barnevernet blir stemplet med psykiske lidelser.

Barn og unge med barnevernstiltak i og utenfor hjemmet 2003 til 2014

Kopi av utskrift fra SSB 2014. Slike statistikker finner man ikke lenger.

Tall og statistikk

Det er ikke enkelt å få ut eksakte tall på barnevernstatistikk.  Eksempelvis er det nærmest umulig å finne nøyaktig tall på barn under barnevernets omsorg. Jeg har brukt tallene fra Riksrevisjonen og Bufetat. De viser at ved utgangen av 2014 var ca 15 000 barn under barnevernets omsorg. Da er ikke akuttvedtak iberegnet.

Antall vedtak omsorgsovertagelser/akuttvedtak 2010 til 2014.

 

1630 akuttsaker, 2375 ordinære saker.

Akuttsaker det ene året kan være ordinær saker året etter. Men det er enten akutt- eller ordinær sak, og totalen på året blir uansett riktig. Mellom 3500 og 4000 barn tas hvert år av barnevernet.

Til fradrag på totalt 4695 saker kommer klagesakene.

Hva koster det å feilplassere barn?

Vi vet at Glassjenta «Ida» kostet 10 millioner kroner i året av fellesmidlene for holde henne borte fra sin familie. En jente som var velfungerende før hun kom inn i barnevernet som 15 åring. Det startet ikke fullt så dyrt – men ender opp med slike summer etter en tid med barnevernets behandling. I løpet av tiden i barnevernet ble Ida lagt i håndjern 24 ganger. Bare for å ta et eksempel.

Ja, hvor mye kan egentlig et menneske tåle?

Det finnes vel ikke noe annet enn en privat barnevernsinstitusjon som kan tillate seg å fakturere kommunen 28 000,- kroner i døgnet. Jeg vet ikke om det finnes et hotellrom i Norge til den prisen en gang. Så lenge det handler om andres penger.

Glassjenta Ida:

Så lenge du elsker noen 

Barnevernet besluttet akuttvedtak fra fødeavdelingen før de hadde møtt far.

 

 

Barnevernet vil gjøre mann barnløs.

“ I 2014 samtykket tingretten til at barnet kunne bli adoptert bort. Kort tid etter avgjørelsen, døde moren.

“Barnevernet ønsker at fosterfamilien skal få adoptere barnet, uavhengig om kontakten med faren dermed brytes. Faren ønsker å fortsette å være pappa, og på den måten unngå å miste kontakten med barnet.”

Skal det være mulig å spesialbestille barn?
 Småbarnsbank beveger seg på kanten av flere lover. I dette markedet opererer store private virksomheter innen omsorgsindustrien med ansatte som hopper ut og inn av kommunale, statlige og private stillinger. De kjenner hverandre og selger konsulenttjenester til ekskolleger i barnevernstjenesten, foretar undersøker, konkluderer med tiltak, bistår i akutthenting og plassering ofte i egne institusjoner. Den er en salig suppe av inhabilitet og samrøre. Metodene som brukes etter omsorgsovertagelsen er at foreldrene kun får 4 til 6 samvær i året med tilsyn. Trukket ut i årelange rettsprosesser slik at relasjonen med barnet blir ødelagt. Deretter vinner barnevernet saken på at barnet ikke lenger har relasjon til foreldrene men har knyttet seg til fosterforeldrene. EMD har dømt Norge i flere saker på nettopp denne samværspraksisen som rett og slett er horribel. Det grenser mot tortur. Til sammen 40 barnevernsaker er sluppet gjennom det trange nåløyet i menneskerettsdomstolen. Så langt er vi dømt i 8 saker og 30 saker gjenstår behandling pr 26 februar 2021.

En av sakene om tvangsadopsjon som har vært til behandling i Strasbourg, er Trude Lobben saken.

Norge vant saken med sterk dissens. Lobben anket til Storkammeret og vant en knusende seier mot Norge i september 2019. Halvannet år etter at hun vant har hun fremdeles ikke sett sønnen sin. Hun ble i stedet ilagt besøksforbud når hun prøvde å oppsøke han på skolen.

Hvor mange barn adopteres bort mot foreldrenes vilje?

62 barn i 2014 og økende frem til 2018 med 65 barn. Fra 2019 har det begynt å synke og det er 45 adopsjoner av fosterbarn.
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjon
Færre velger å adoptere så lenge man da mister økonomisk kompensasjon som fosterhjem. Adopsjoner i sin helhet har hatt et kraftig fall de siste årene mens fosterindustrien har vokst.

Hjelp fra jordmødrene på fødeavdelingen.

 En slik praksis er ikke mulig uten god hjelp fra jordmødrene og sykehusets ansatte. Her får barnevernet hjelp av Sykepleierforbundet.
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2829888/10505/Vold-mot-spedbarn-oker-dramatisk-i-Norge

«Hvis mor har vært utsatt for vold nå eller tidligere i livet vet vi at dette gir økt risiko for voldsbruk. Jordmødre skal også spørre, allerede på hjemmebesøket like etter fødsel, hvordan mødre og fedre takler sinne og irritasjon fordi babyen for eksempel gråter.»

 Vold mot spedbarn øker dramatisk i Norge! Sykepleierforbundet.

«Forebyggende tiltak med tett oppfølging av sårbare gravide er nødvendig for å hindre at barn fødes inn i vold.»

På helsestasjonen granskes gravide av helsesøster. De spørres ut og må fylle ut en rekke skjemaer for å avdekke barne- og ungdomstiden til den gravide. Eksempelvis diagnosen lett psykisk utviklingshemmet kan settes på gravide uten undersøkelse av spesialist. Eller at mor selv har hatt barnevernstiltak i barndommen.
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2829888/10505/Vold-mot-spedbarn-oker-dramatisk-i-Norge

«Målgruppen er førstegangsforeldre som selv har hatt en vanskelig barndom og som fortsatt kan ha et krevende liv. Programmet viser at tett oppfølging i svangerskapet kan forebygge omsorgssvikt, psykisk sykdom, og generelt bedre barns oppvekstsvilkår gjennom tidlig innsats. Dette understreker viktigheten av å satse forebyggende tidlig, slik at samfunnet ikke må gripe inn senere hvis barn eller familier får det vanskelig. Gode og målrettede foreldrestøttende tiltak kan redusere sjansen for en omsorgsovertakelse av barnevernet senere.»

Et hermetisk lukket samfunn.

Det er så mye i barnevernet som ikke tåler dagens lys, at uten taushetsplikten å dekke over deres handlinger med, hadde hele etaten vært stilt for internasjonale domstoler for lenge siden. Derav årsaken til den store internasjonale motstanden mot norsk barnevern med voldsomme demonstrasjoner. Det er ikke dumme mennesker som ikke forstår norsk standard på barnets beste som det hevdes i den offentlige debatten. En titt på det amerikanske nettstedet Delight in Truth viser at de har en langt høyere akademisk tilnærming til problemstillingen enn det som er i Norge. Mange deltar i debattene, også mange fra Norge. En av de mer aktive debattantene sa det svært så treffende:

«Jeg er fullstendig overbevist om at – hvis jeg har en erfaren psykolog, betalt av meg, og hvis jeg i tillegg hadde rett til, når som helst jeg finner det for godt, å foreta intervjuer av barn, som varer så lenge jeg ville, så kan jeg finne en begrunnelse for å fjerne et hvilket som helst barn som bor i Norge fra en hvilken som helst forelder eller institusjon, det være seg biologisk forelder, fosterforelder eller adoptivforelder. Når det er umulig IKKE å bryte loven, da lever man under et tyranni.»

Originalteksten fra det amerikanske nettstedet Delight in Truth: «I am completely convinced that given a trained psychologist on my payroll and the authority to take children at my whim to interviews with a length of my choosing, I can find an excuse to take any child who is living in Norway from any parent or institution, natural, foster, or adoptive. When it’s impossible to NOT be in violation of the law you are living under tyranny.» http://delightintruth.com/2016/01/18/norwegian-media-can-no-longer-ignore-barnevernet-abuse/
Dette er viktig, fordi alle kan bli rammet, uansett hvor gode foreldre dere er. Jeg er overbevist om at de aller fleste nyutdannede barnevernspedagoger har oppriktige intensjoner om å redde barn fra en vond barndom. Men de tar feil på hva som er skadelig for barn. De læres opp i skadelig og feil ideologi gjennom tre års forløp i utdanningen, hvor fokus er jakten på feil med foreldrene. En heksejakt som er helt på høyde med gamle Stasi fra Øst Tyskland.
30 milliarder kroner i året. Dobbelt så mye som politiet som har 15 milliarder i budsjett.
Pengesluket er hinsides, og det vokser for hvert år. Både foreldre og storfamilien trenger all mulig støtte og ressurser til å selv å kunne ta vare på sine nærmeste. Vi har rett og slett ikke penger nok til å la staten ta over ansvar og omsorg for hvert individ vi mener ikke har den perfekte omsorgen fra familien eller de perfekte foreldrene. Både barn, syke, funksjonshemmede og eldre.
Staten som omsorgsgiver har bevist at den ikke behersker omsorgsrollen uten hjelp fra familie. Omsorg uten kjærlighet, og de naturlige båndene mellom foreldre og barn – er den minst vellykkede formen for omsorg. I mange tilfeller er den direkte skadelig.
Mange ansatte i barnevernet er enige i at dagens praksis er samfunnsfiendtlig. Men de tør ikke si det. De tør ikke varsle. Leser man regelmessig på Ung.no, Bufetats egen hjemmeside for barn og unge, er det mange barn som skriver om problemer hjemme. De færreste vil ha nye foreldre. De vil at deres egne foreldre skal slutte å krangle, slutte å være lei seg, slutte å drikke, slutte å gråte, slutte å slite med økonomiske problemer og være tilstede som foreldre. De vil at foreldrene som de er glad i – skal repareres. Bli seg selv igjen. Bli ordentlige foreldre som kan gi dem en god barndom.
Det klarer ikke barnevernet. Uansett hvor mye penger de får. De kan ikke selge kjærlighet. De kan ikke lure barna til å tro de blir elsket av en sosialarbeider. Det er helt absurd og ganske stygt gjort mot barn.

 Varme øyne – varmt språk – varme ord. Er det kjærlighet?

Hva har barna fått av en saksbehandler tidligere hvis dette må lovfestes? Dette er ikke kjærlighet. Dette er liksomkjærlighet som er en selvfølge når du jobber med barn.

Løgn på løgn på løgn…
Alltid når det skrives om barnevern kommer den samme løgnen. At barn som flytter fra foreldrene kommer fra utrygge hjem, at de kan ikke bo hjemme. Det er feil. De fleste barna kommer fra trygge hjem, og opplever at de svever fritt uten ankerfeste og beskyttelse når de settes ut på det åpne omsorgsmarkedet i såkalte oppveksthjem første gang, for deretter å bli flyttet fra hjem til hjem. De kommer til utrygghet, fra trygghet.

«Men en av fem barn opplever å måtte flytte fra sine foreldre, sine familier og kanskje også fra sine lokalmiljøer, til nye familier og omsorgspersoner som skal gi dem trygghet når situasjonen hjemme er som mest utrygg.»

Trampeklapp for forslag til ny barnevernslov

BLINK: BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken feiret det nye lovutkastet sammen med Barne- og likestillingsminister Solveig Horne etter pressekonferansen torsdag.

BLINK: BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken feiret det nye lovutkastet sammen med Barne- og likestillingsminister Solveig Horne etter pressekonferansen torsdag.

Hans Henrik Torgersen

Et fullsatt auditorium brøt ut i spontan trampeklapp da utvalgsleder Christian Børge Sørensen la fram forslag til ny barnevernslov. Barn og foreldre får styrket sine rettigheter. Og kjærlighet tas for første gang inn i norsk lov.

http://fontene.no/nyheter/trampeklapp-for-forslag-til-ny-barnevernslov-6.47.412319.cbb16b2be3

Lenger ned i artikkelen sier Mimi Kvisvik noe viktig. Fosterbarna som ikke har noe familie som 18 åringer. Hvor de skal stable et voksenliv på bena alene, på en hybel.

«Jeg må si at jeg er skuffet over at man ikke har funnet rom til å gjøre noe med ettervernet. I dag har vi ikke et reelt tilbud til de som skal ut av barnevernets omsorg når de er 18 år gamle. Det er mange som da står helt på bar bakke, og de trenger noe mer, sier Kvisvik.»

Ja for det er sånn det er. Som 18 åringer står fosterbarna alene uten familienettverk.  Dette er pakkeforløpet til barnevernsbarn. De blir tatt av barnevernet med rå politimakt, plassert på andre kanten av landet på sperret adresse og foreldrene ilegges besøksforbud. Barnet sendes i snitt rundt til 4 fosterhjem frem til det fyller 18 år. Da kastes de ut av fosterhjemmet og kjenner ikke lenger sin biologiske familie. De får en hybel og en NAV konsulent som erstatning for familie. En konsulent som neppe kommer på besøk på bursdagen, ei heller inviterer hjem julaften.

 

7 kommentarer

 1. Monica

  takk

 2. Anonym av hensyn til barna.

  Irene, du skriver utrolig bra!
  Fremstillingen er veldig riktig slik jeg har opplevd barnevernet. Du får frem hvordan ukulturen har bredd seg i etaten og hvordan sakkyndige, mødrehjem og andre observatører leter ensidig etter grunner som er til biologiske foreldres dissfavør. Det kommer også godt, og riktig, frem hvordan «barnets beste» brukes som argument for å fortsette galskapen. Videre er fremstillingen av skole og helseapparatets roller noe jeg kjenner igjen.
  Jeg savner litt om at barn utsettes for utilbørlig press for å selv velge fosterhjem. Utallige ganger ble barna fortalt hvor dårlige foreldrene var og hvor mye bedre et fosterhjem var. Hadde ett av barna bare en eneste gang, en av mange, gitt etter og anntydet at de kanskje hadde vært en god ide, ville denne ene uttalelsen blitt stående og alle andre glemt, i alle fall aldri nevnt i noe referat. Resultatet ble traumatiserte barn som vi nå prøver å ivareta best mulig. Her har vi et godt samarbeid med BUP, men opplever at det er stor variasjon i kvaliteten. Det er svært personavhengig. Det verste er at barna har mistet all tillit til forvaltningen og store deler av helseapparatet. Alt som resultat av en barnevernstjeneste ute av kontroll, under påskudd av «barnets beste».
  «Småbarnsbanken» er en sterk påstand jeg ikke kan stå inne for, men når man leser teksten blir det litt mer nyansert. Jeg er allikevel redd dette brukes som argument for å stemple dette som innlegg i et «barnevern konspiratorisk miljø». Barnevernet er mestere i bruk av hersketeknikker, og her kan dette brukes til å avfeie et godt og innformativt innlegg.
  Spørsmålet er hvordan man kan sikre seg at de rette folkene, politikerne, leser og forstår innholdet. Det virker som hele Løvebakken går med hodet under armen, og armen i bind, som Øystein Sunde så treffende sier det.

 3. May Harriet Seppola

  Veldig bra , Irene , dette kunne jeg tenke meg å formidle videre , for her er sammenhengen krystallklar .
  Solveig Horne skulle vel dispensere for sine egne manglende ferdigheter ved å ødelegge familien som institusjon. Det første hun gjorde som minister var at alle ordførere fra Frp skulle fremsnakke fosterhjem som bedre egnet som biologiske foreldre .

 4. Terese Gautestad

  Så utrolig treffende, akkurat sånn er det vi har opplevd det.

 5. John Kornelius Idland

  Knallbra ! !
  Ryddig, redelig og omfattende.
  Litt av en jobb som her er gjort.

  Mangler nå kun en effektiv og entlich STEINING av rettsUvesenet.
  Som – in the end – har juridisk hvitvasket og satt sluttstreken
  for en ufattelig mengde lovbrudd.
  Lagt lista helt nederst i skantillen.

  Et skammens rettsUvesen.
  Der alle kryper lydig og sniffende omkring.
  På søk etter lønns- og stillings-opprykk.

  Døme.
  Én bestemt ape-dommer, nå i Høyesterett:
  “…bak barnevernets påstander ligger grundige undersøkelser…”
  En større løgn kan aldri sies.
  Men blir altså her straks etter-apet og konfirmert.
  På automat.
  Av en fremdeles sittende høyesterettsdommer.
  Og – dette med habilitet og slikt ??? Uffda.

  I n g e n kjenner til de refererte “grundige undersøkelser”.
  Fordi: Disse ble a l d r i gjennomført.
  Kun fattet påstander internt. Inne på et lukket bv-kontor.
  Om at det var foretatt slike.

  Hensikten helliger alle midler innen rettsUvesenet.
  Og hensikten ble – som sedvanlig – også her oppnådd:
  Far nektet alt samvær. 0 t pr år.
  Anke rett i søpla.
  Effektuert av den gang lagdommer – nå med sete opprykket til høyeste rett.

  Dennes fullstendige begrunnelse ved avslaget: “Anken taler for seg selv”.
  Punktum. Amen. No more.
  Fra en jurist (den gang uten embedmanns-ed) – og lagdommer.

 6. anders pedersen

  Bra Irene!
  Kjenner du ikke til Agenda21-2030 som ligger på Regjeringens webside?
  Har kikket gjennom kommentarene og ingen nevner dette.
  I denne agenda ligger forklaringen på Barnevernets kriminelle oppförsel. Fordi at her heter det ‘Barn skal ikke lengre vokse opp sammen med sine foreldre men overtas av Staten’. Og hvem er Staten her? Ingen tror på det men det er de Talmudiske Jöder som har hatt makten i Norge siden krigen. Disse infiltrerte seg sakte men sikkert inn i den totale norske Forvaltning godt hjulpet av Frimureriet og skapte BV slik vi har det idag. Disse har råderett over kristne norske barn og dette er ifölge deres dypt Sataniske Talmud. Denne parasittrasen av Undermennesker trenger kristne barn til sine seksuelle overgrep gjennom den Internasjonale Pedofilien hvor barn til sist blir rituelt myrdet for å tappe deres blod for Adrenokrom som ofres til Lucifer, Satan og Caligastia (Djevelen). Storting og Regjering har i flere tiår stöttet denne bermen av Undermennesker gjennom hjernevasking, sluhet og materielle goder. Av den grunn finnes en hemmelig overenskomst mellom Höyesterett og Presidentskapet i EMD for å gjennomföre Agenda21-2030 som egentlig er et internasjonalt nettverk av pedofile. Av den grunn fikk aldri Trude sin sönn tilbake fordi de Jesuittiske Frimurere i Presidentskapet i EMD ikke har lov til å bryte Agenda2030. EMD er kun et skalkeskjul for lögn og bedrag i det pedofile nettverk. Barnevernet er kun basert på klassisk Satanisme gjennom Jödedommen og deres Talmud. For å stoppe barnekidnappingen av norske barn og deres lidelser må vi kaste ut av landet fölgende organisasjoner:
  Den Israelske Ambassade i Parkveien 35, 0258 Oslo
  Det Mosaiske Trossamfunn i Bergstien 13, 0172 Oslo
  Chabad Lubavitch Organization i Dybwads gate 3A, 0367 Oslo
  CEPI – Coalition for Epimedic Preparedness Innovations i Marcus Thranes gate 2, 0473 Oslo
  B’nai B’rith i Frognerseterveien 22E, 0775 Oslo

  Alle disse er anesteder for dypeste Satanisme og folk har ikke peiling.

  anders pedersen
  Folkedomstolen

  • irene.hov

   Dette er fjernt fra den forståelsen jeg har av systemet som jeg mener primært er styrt av profitt og inntjening og manipulering av førstelinjetjenesten som har et lavt kompetansenivå. Men vi må alle få lov til ha våre egen oppfatninger av verden.

Legg igjen en kommentar til Terese Gautestad Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

© 2022 Irene Hov

Tema av Anders NorénOpp ↑