Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern.

Familie mistet tre barn etter å ha kritisert kommunens ordfører

Gjesdalsaken

I Gjesdalsaken som den ble kalt, hvor 3 velfungerende barn ble tatt fra foreldrene i det som startet med at en mor klaget den gangen ordfører Olaug Bollestad inn til Fylkesmannen for ulovlig ansettelse av rådmannen.

Hekseprosesser mot innbyggere

Mor hadde klaget Bollestad inn til Fylkesmannen for ulovlig ansettelse av rådmannen i kommunen. Slikt gjør man åpenbart ikke ustraffet. Ordføreren er øverste sjef for barnevernet i kommunen.

Det var en lengre debatt i lokalavisen med leserinnlegg fra flere om den ulovlige ansettelsen i Gjesdal kommune. Blant annet et innlegg av professor i forvaltningsrett Jan Fritjof Bernt:

Professor med krass kritikk av Gjesdal

«Gjesdal kommune har opptrådt uryddig og har brutt alminnelige prinsipper for god saksbehandling i forbindelse med ansettelsen av ny rådmann. Det mener en av landets fremste eksperter i offentlig rett, jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.»

En varsler blir truet

Mor ble i perioden etter at hun hadde varslet fylkesmannen truet flere ganger til å trekke klagen på Bollestad, hvis ikke ville det skje noe med barna. Barnevernet ble nevnt flere ganger og de fikk også drapstrusler. Det første som skjedde var at far helt ut av det blå blir politianmeldt og ilagt besøksforbud mot ordfører Olaug Bollestad, uten at de hadde truffet hverandre.

Olaug Bollestad og lensmann Ingrid Eik fikk ilagt far besøksforbud på tredjemanns påstander om drapstrusler. Med NRK på laget gikk Bollestad ut i media med anklager om at far hadde truet henne på livet via en campingvognforhandler som hadde sagt at far hadde sagt han ville skyte Bollestad(?) Noe han ikke hadde gjort.

Lensmann Ingrid Eik og campingvognforhandler er venner av Bollestad på Facebook og vanker i samme menighet. Bollestad anmelder far for drapstrusler, til tross for at campingvognforhandler til politiet sier spesifikt at far ikke hadde fremsatt drapstrusler. Bollestad påstår uansett at hun er utsatt for drapstrusler og politiet ilegger far besøksforbud.

Bollestad går ut i media og anklager far for drapstrusler

«Du skal skytast med ei hette over hovudet»

Du skal skytast med ei hette over hovudet!Olaug Bollestad
Olaug Bollestad
«Du skal skytast med ei hette over hovudet» – NRK Rogaland – Lokale nyheter, TV og radio (archive.ph)

«Dette er meldinga Olaug Bollestad (KrF), fekk frå ein innbyggjar i heimkommunen. Ho er ei av mange politikarar som opplever å bli drapstrua fordi ho har eit politisk verv.»

Men det var ingen som hadde sagt til Bollestad at hun skulle «skytast». Hun «tolket» det i beste (verste?) mening utfra en kommentar om landssvikeroppgjøret, hvor de ble skutt med en hette over hodet i følge far. Bollestad burde blitt behandlet som landssvikerne, hadde far sagt til campingvognforhandleren. Landssvikerne ble jo skutt med hette over hodet, og da forteller Bollestad til NRK at hun er blitt truet på livet av en som skal skyte henne med hette over hodet.

Når NRK sier det er det sant.

Far hadde ikke drapstruet Bollestad men det var likevel nok til at far ble ilagt besøksforbud. Begrunnet med den uriktige anmeldelsen fra Bollestad til lensmann Ingrid Eik som var basert på en telefonsamtale fra campingvognforhandleren.

Anmeldelsen førte til undersøkelse fra barnevernet og denne var nå «hemmelig», noe de begrunnet med nødvergeparagrafen fordi far hadde truet med å drepe Bollestad, og da var han farlig. Far ble nå stemplet som «farlig» og mor måtte da bli «kuet». De snakket aldri med far men fant en 22 år gammel uriktig diagnose på han hvor de brukte Wikipedia for å kartlegge symptomene han da måtte ha. Der fant de at han måtte være ekstremt dominerende og brukte det som argument for at han var farlig og dominerte hele familien. Og dermed var mor så kuet at hun ikke kunne gi adekvat omsorg til de tre barna. På det grunnlaget gjennomførte barnevernet en hemmelig undersøkelse uten å snakke med noen av foreldrene eller barna. Barnevernet påberopte seg bruk av nødvergeparagrafen fordi far var svært farlig, men de fattet aldri akuttvedtak på barna som levde med far hver dag. Han var ikke farlig for barna altså?

Saken er behørig omtalt i lokalavisa Gjesdalbuen.

Hemmelig undersøkelse og hemmelig omsorgsovertagelse av 3 barn.

Gjesdalsbuen, 17 august 2017.

Artikkel i pdf.

«I august 2013 mottok barneverntjenesten i Gjesdalen bekymringsmelding fra lensmannskontoret angående en familiefar. Bekymringsmeldingen handlet om at familiefaren var anmeldt for et forhold. På bakgrunn av bekymringsmeldingen iverksatte barneverntjenesten en hemmelig undersøkelse. Ingen av partene ble varslet. Årsaken til at det ble hemmeligholdt ble begrunnet med strafferettslig nødrett med «formål om å skjerme barna, barnas mor og omgivelsene fra det som på dette tidspunkt ble oppfattet som truende og aggressiv atferd fra far.»

«Tre måneder etter at barnevernet mottok meldingen fra politiet, og nesten to måneder etter at barneverntjenesten startet undersøkelsen ble foreldrene informert. Fire måneder etter at undersøkelsen ble igangsatt, ble det begjært omsorgsovertakelse av barna i familien. Barneverntjenesten hadde ikke snakket med barnas foreldre eller barna selv, og det var ikke gjennomført hjemmebesøk, før det ble fremmet sak om omsorgsovertakelse.»

I desember 2014, ett år etter begjæringen om omsorgsovertakelse, fattet fylkesnemnda vedtak om omsorgsovertakelse for barna.

Seks måneder før dette var saken familiefaren var anmeldt for, henlagt. Det ble fastsatt samvær for mor og far på fire timer tre ganger i året, med tilsyn.»

Fire timer samvær 3 ganger i året med tilsyn!

Fire timer samvær med barna tre ganger i året var alt foreldrene fikk. Uten at noen hadde snakket med barna eller foreldrene. Tre barn som var skoleflinke, velfungerende og flinke i idrett og hadde det godt hjemme. Hele saken var basert på anmeldelsen til Bollestad som nå var henlagt. Det er så man knapt tror det.

Den sakkyndig psykologen møtte heller ikke foreldrene eller barna, men anbefalte allikevel omsorgsovertagelse.

Sakkyndig får kritikk

Gjesdalbuen, 4. desember 2017:

Artikkel i pdf.

«Brudd på fagetisk prinsipp

Foreldrene i saken har i ettertid klaget sakkyndig inn til Fagetisk råd i Norsk Psykologforening.

Psykologen som ble innklaget hadde rolle som sakkyndig psykolog i saken hvor det ble vurdert å frata foreldrene den daglige omsorgen for barna sine. Foreldrene klager blant annet på dette:

* Den sakkydige rapporten bygger på vurderinger fra fagpersoner som ikke hadde møtt foreldrene.

* Det ble ikke gjennomført samspillobservasjoner i familien eller samtaler med foreldrene slik mandatet fra fylkesnmenda beskrev skulle skje.

*Saken var manglende belyst fra barneverntjenestens side.

*Innklagede psykolog sin manglende habilitet var blitt adressert, men ikke besvart.

*Ett av barna var blitt hentet ut fra skoletime for samtale med innklaget psykolog uten at foreldrene på forhånd var blitt involvert, og uten at barnet fikk mulighet til å ta med seg en tillitsperson.

*Barnet erfarte å bli utsatt for utilbørlig press og trusler om ikke å få gå tilbake til timen hvis hun ikke etterkom kravene fra innklaget psykolog. Ifølge foreldrene ble det tatt i bruk ledende spørsmål som gjorde at barnet opplevde press og lojalitetskonflikt overfor foreldrene.

*Observasjon i barnehagen av et av barna ble gjort uten at foreldrene på forhånd var blitt informert eller hadde gitt samtykke.

*Den sakkyndige rapporten inneholder mange uriktige beskrivelser og vurderinger med bakgrunn i manglende kontakt med foreldre og barn.

* Psykologens fravikelse av fylkesnemndas mandat undergraver vurderinger og konklusjoner i den sakkyndige rapporten.

Fagetisk råd i Norsk Psykologforening vedtok å utrede saken som en fagetisk klagesak med henvisning til «Etiske prinsipper for nordiske psykologer».

Les også:

Klage på sakkyndig psykolog for utlevering på Facebook 1

Klage på sakkyndig psykolog for utlevering på Facebook 2

Om meg og denne bloggen

Fagetisk råd konkluderte slik:

«FER konkluderer med at psykologen har brutt de fagetiske prinsipp, og innklagede psykolog gis kollegial veiledning.»

Konsekvensene for psykologen var altså noe så avskrekkende som kollegial veiledning. Til tross for at verken barnevernet eller psykolog hadde observert noen i familien anbefalte psykologen omsorgsovertagelse. Psykologen leverte en bestillingsrapport til barnevernet og konsekvensene fra psykologenes egen medlemsklubb var kollegial veiledning. Hva slags faglig integritet, samfunnsansvar og etiske kompass viser Psykologforeningen med dette? En psykolog skal kunne noe om menneskesinnet, om hvordan vi tenker og føler og handler, hva som motiverer og inspirerer og hjelpe oss og få til et godt liv. Og om hva som fører til sorg, savn og lidelser som igjen fører til sykdom, uførhet og tidlig død. Psykologer har autorisasjon som helsepersonell fordi de skal hjelpe folk. Som psykolog, å delta i et komplott for å ta tre barn som hadde det godt hjemme og var glade i sine foreldre, uten grunn, og påføre foreldrene en bunnløs sorg som for de fleste ikke er mulig å fatte, er for meg en så grotesk handling at psykologen aldri burde fått lov til å titulere seg psykolog igjen. Men Fagetisk Råd synes han skal fortsette i jobben og ga han kun kollegial veiledning.

Hvem er Fagetisk Råd?

Fagetisk Råd, Norsk psykologforening.

«FER skal bistå medlemmene og Sentralstyret i fagetiske spørsmål og selv fremsette forslag rådet finner nødvendig for å fremme norske psykologers fagetiske standard.»

Fremme norske psykologers fagetiske standard, faktisk.  Men en bestillingsrapport til barnevernet som påførte en familie traumatiske opplevelser er altså ikke i strid med Psykologforeningens etiske standard. Det er ganske sørgelig, og denne saken er ikke enestående, det er en ukultur som gjennomsyrer sakkyndigbransjen. De gjør og skriver hva som helst for penger. Psykologene har ikke råd til å være uenig med barnevernet.

«Da en advokat spurte en sakkyndig hvordan han i all verden kunne være enig med barnevernet i en konkret sak, kan man rolig si at svaret nok kom fra hjertet: «Vet du, jeg har ikke råd til å være uenig med barnevernet, jeg», skrev Asmervik.»

Vet de egentlig hva de gjør? Vet ikke psykologene at det å miste et barn er det verste et menneske kan oppleve? Alle som deltar i dette burde lese traumesykepleier Målfrid Schartau Vikens kronikk som skildrer opplevelsene til en enslig mor. Den skamfulle, ensomme og forbudte sorgen

Kommuneadvokat Kjell Holst Sæther er allikevel den som tar kaka i Fylkesnemnda hvor han sa dette i prosedyren:

«Men i herværende sak er tilknytningen mellom barn og foreldre, iallefall mellom barn og mor så god, at det er hensiktsmessig å flytte barna nå. Grunnet den trygge gode oppveksten mor har gitt dem, vil det være forholdsvis enkelt å få til en plassering hos fremmede. Det vil være hjerteskjærende for barna å oppleve å bli flyttet fra foreldrene, men de kommer til å overleve og få til en god tilknytning til sine foreldre. Venter man og ser om omsorgssvikt oppstår i hjemmet, vil det være for sent å få til en vellykket tilknytning til fosterhjemmet. Man frykter mulig fremtidig omsorgssvikt om 4-5 år»

Hjerteskjærende

Hjerteskjærende altså, å gjøre tre barn foreldreløse og ta fra foreldrene det mest dyrebare de har. For en omtanke fra advokatstanden. Relasjonen mellom mor og barn er så god at her kan vi få tatt velfungerende barn som er attraktive for forsterhjemsindustrien. Omsettelige barn med andre ord. Hva slags umenneske kan få seg til å si noe sånt, til og med for penger? Hva slag tanker går gjennom hodet på advokaten når han deltar i å stjele tre barn fra gode foreldre? Dette ble lagt frem i fylkesnemnda i prosedyren til advokat Sæther, (transkribert fra lydopptak), barnevernet fikk medhold og foreldrene mistet omsorgen for sine tre barn med kun timesamvær pr år. Leder for fylkesnemnda i saken var Ingrid Johannessen, studievenninne av ordfører Bollestad.

Trenering av familiens rettssikkerhet. Advokat Rikke Arnesen fikk ikke papirene på saken

«Advokat Rikke Arnesen fikk ikke dokumentene i saken før fire dager før saken skulle opp i fylkesnemnda. Da hadde hun purret ved flere anledninger.»

Advokat Rikke Arnesen sjokkert over slett saksbehandling, trusler og maktmisbruk.

Gjesdalbuen, 17. august 2017:

Har ikke sluttet med bruk av trusler

Artikkel i pdf

«Jeg har sjelden sett maken til slett saksbehandling. Det har vært en utstrakt bruk av det jeg kategoriserer som myndighetsmisbruk og maktmisbruk i denne saken, sier foreldrenes advokat Rikke Arnesen.

Slett saksbehandling, trusler og maktmisbruk, er ordene advokat Rikke Arnesen i advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS bruker for å beskrive barneverntjenesten i Gjesdal. I desember 2014 vedtok fylkesnemnda omsorgsovertakelse av barna i en familie i Gjesdal. I ettertid har barneverntjenesten i Gjesdal fått sterk kritikk fra Fylkesmannen i Rogaland og yrkesetisk råd. Trusler fra barnevernslederen er noe av det foreldrene opplevde som svært vanskelig i forbindelse med denne saken.

– Jeg reagerer spesielt på et utilbørlig maktmisbruk der en prøver å presse mine klienter til å trekke en anke. Barneverntjenesten i Gjesdal har forsøkt å forhindre det rettssøkende publikum i å bruke de rettslige midler de har tilgjengelig. Det ser jeg på som svært graverende, og er en praksis ingen offentlige instanser burde benytte eller være seg vedkjent, sier Arnesen.»

Venninnene til ordføreren

Det er ingen tvil om at her var det et meget sterkt og godt nettverk for å få til en prosess med å ta tre barn uten grunn. Stedets lensmann Ingrid Eik er venninne av Bollestad, og leder for Fylkesnemnda i Rogaland Ingrid Johannesen, er tidligere studievenninne av Bollestad.

Familien fikk etter hvert barna tilbake i tingretten. Men før det ble foreldrene presset til å separere seg. Far ble tvunget til å flytte på andre kanten av landet for at barna skulle få være hjemme. Dette var uten å ha snakket med far og med bruk av Wikipedia for å stadfeste at far var farlig for barna. Familien hadde hele bevisbyrden for at de var gode omsorgspersoner. Det var aldri noen bekymring på barna, som var flinke både på skolen og i idrett. Det var en hemmelig prosess bak ryggen på familien, som fikk medhold i Fylkesnemnda.

Barnevernet beklager

Gjesdalbuen,

Barnevernet beklager

Artikkel i pdf

«Hemmelig undersøkelsessak

Barneverntjenesten valgte høsten 2013 å starte en hemmelig undersøkelsessak etter at de mottok en bekymringsmelding fra lensmannskontoret. Meldingen gjaldt en familiefar.

– Hvorfor informerte dere ikke familien om at dere startet en undersøkelsessak i forbindelse med bekymringsmeldingen dere hadde mottatt?

– Ut fra informasjon og dokumentasjon vi hadde på det tidspunktet ble det vurdert at det var nødvendig å starte undersøkelsen og kartlegge situasjonen før det ble opprettet kontakt med foreldrene. Det var en faglig vurdering som ble gjort på det tidspunktet, sier Surdal.

Fylkesmannen skriver i tilsynsrapporten at de mener at begge foreldrene her skulle blitt informert om undersøkelsen med en gang den skulle ha blitt igangsatt, altså senest sju dager etter at tjenesten mottok meldingen fra politiet. Bekymringsmeldingen ble mottatt i august, barneverntjenesten kontaktet mor første gang i november samme år. Fylkesmannen kritiserer også barneverntjenesten for å ta i bruk nødrettsbestemmelsen i denne saken. I tilsynsrapporten står det: «Strafferettens nødrettsbestemmelse gjelder i helt akutte situasjoner og har svært strenge vilkår, som ikke anses oppfylt i en sak som dette.»

– Bekymringen ble vurdert som så alvorlig at en vurderte det som nødvendig å prøve å hente inn mer informasjon før en vurderte neste steg. Vi hadde kanskje tenkt annerledes dersom vi hadde hatt informasjonen som vi har nå, sier Surdal om hvorfor barneverntjenesten valgte å benytte seg av nødrettbestemmelsen og gjennomføre en hemmelig undersøkelse.

Fylkesmannen skriver videre at det er brudd på barneverntjenestens plikt til å opplyse saken så godt som mulig at en ikke i løpet av undersøkelsen hadde samtaler med foreldrene, gjennomførte hjemmebesøk og snakket i alle fall med det eldste barnet alene.»

Politikere beklager til foreldrene

Gjesdalbuen, 24. august 2017:

«Flere sentrale politikere i Gjesdal beklager overfor foreldrene i barnevernssaken publisert forrige torsdag.

– Vi kan ikke rette opp igjen feilene som ble gjort i denne saken, men jeg vil gjerne beklage overfor dem det ble gjort feil. Vi må ta lærdom og sørge for at vi blir bedre, sier ordfører Frode Fjeldsbø (Ap).

Hans inntrykk er at barneverntjenesten og ledelsen har kommet videre, og at saken har ført til at en har jobbet for å bli bedre og på å samarbeide på vers av kommunegrensene.»

Saken ble behandlet i Stortinget.

Barnevernsaken diskutert i Stortinget.

GB, 21 august 2017:

«Barneverntjenesten kan vanskelig gjennomføre en undersøkelsessak innenfor regelverket uten at de saken gjelder er blitt informert om saken og gitt anledning til å uttale seg,» skriver Solveig Horne i svaret til advokat Rikke Arnesen

Advokat Rikke Arnesen mente den hemmelige undersøkelsen som barneverntjenesten i Gjesdal gjennomførte i forbindelse med denne saken var så graverende at Stortinget, ved stortingsrepresentant Jan A. Ellingsen, på hennes anmodning tok opp spørsmålene om hemmelige undersøkelser.

«I tilfeller der barneverntjenesten mener å ha hjemmel til å foreta hemmelige undersøkelser, kan det føre til at motparten føler seg maktesløs mot systemet. Statsråden tilhører et parti som ofte har stått på familiens side i kamp mot byråkrati og “maktbruk” fra barneverntjenestens side. Mitt spørsmål er derfor; Gitt at det finnes en anledning for barnervenrtjenesten til å foreta hemmelige undersøkelser, hva slags “motrettigheter” gis da den andre part, slik at kontradiksjonsprinsippet ivaretas fullt ut?»

«Har barneverntjeneste adgang til å foreta hemmelige undersøkelsessaker?»

Les også: Barnevernet løy om vold og unndro opplysninger for å vinne omsorgen for tre barn.

Hvordan kan slikt skje?

Hvordan kan slikt skje i et åpent og moderne demokrati? Vi blir fortalt at Fylkesnemnd og domstoler garanterer oss grundig, upartisk og objektiv gjennomgang av alle saker som behandles. At vi har rettssikkerhet på alle plan. Vi blir fortalt at partene i en rettsprosess er likeverdige, er like i styrke og behandles rettferdig på alle områder. Men slik er ikke virkeligheten.

Rådmannen i Gjesdal kommune den gangen, Knut Underbakke, var opphavet til at familien mistet sine tre barn. Det var ansettelsen av ham som var en ulovlig handling av ordfører Olaug Bollestad, og som mor klaget inn til fylkesmannen. Noe som skulle koste henne flere års traumer og skader på hele familien i ettertid. . Underbakke var ikke snauere enn at han gikk ut i lokalavisen og oppfordret til mer og bedre varsling om kommunale overgrep. Sånn opprettholder de fasaden om at de tar saken på største alvor.

Rådmann i Gjesdal oppfordret til at det må varsles om trusler og maktmisbruk

Vil varsles om trusler og press

Artikkel i pdf

Gjestdalbuen,

«Vi skal være fleksible og ydmyke, sier rådmann Knut Underbakke. Torsdag 17. august skrev Gjesdalbuen om en mor som ble truet av barneverntjenesten i Gjesdal. «Trekk anken til tingretten, ellers flytter vi barna», fikk hun beskjed om, muntlig og skriftlig. Familiens advokat, Rikke Arnesen, sier at indirekte og direkte trusler og press er noe som fortsatt forekommer i barneverntjenesten i Gjesdal. Rådmannen er tydelig på at han ønsker å varsles dersom dette skjer.

– Vi er avhengige av at advokater og andre varsler oss når de konkret opplever at barneverntjenesten i Gjesdal er truende eller utøver press, sier han. Underbakke sier at barnevernet har jobbet systematisk og godt med tilbakemeldinger de har fått.

– Det er krevende å jobbe i barnevernet, og det er utrolig viktig at det ikke oppleves som om vi kommer med trusler i saker, sier han.»

Familien sitter igjen med store tap

Foreldrene har fått tilbake barna og familien er samlet. Men før det krevde barnevernet at mor og far måtte skilles. Mor kunne få beholde barna hvis far flyttet langt av gårde. I ett år flyttet far fra Gjesdal i Rogaland til Østlandet, og mor måtte klare de tre barna alene ved siden av full jobb og kampen for å beholde barna. Mor måtte redusere til 80% stilling for å klare det og ble etter hvert sykemeldt i lange perioder. Familien har lidd store økonomiske tap og tapt livskvalitet i form av dårligere fysisk og psykisk helse, mer behandlingstrengende, redusert arbeidskapasitet og dårlige livsutfoldelse osv. Både foreldre og barn er sykere, mer redde og engstelige og lever med kronisk stress.

Det er ingen som tviler at dette har skapt uopprettelige sår på familien. Den eneste formen for kompensasjon familien har fått av kommunen, er dekning av rene utgifter på å ha 2 husholdninger når mor og far ble tvunget til å separeres.

Ikke fått oppreisning

Familien har fått medhold på klagen til Fylkesmannen, Fagetisk Råd og Barnesakkyndig Kommisjon. De har vunnet barna tilbake i tingretten. De har fått beklagelse av barnevernet og unnskyldning fra kommunestyret. Men de har ikke fått en krone i oppreisning og erstatning. Det eneste de har fått av kommunen er altså dekning av ekstrautgifter ved at far måtte flytte hjemmefra.

Det hele startet med en anmeldelse fra Bollestad, som førte til en hemmelig undersøkelse fra barnevernet, som førte til omsorgsovertagelse av tre barn med bidrag fra venninnegjengen til Bollestad. Anmeldelsen ble henlagt etter 6 mnd uten at prosessen med å ta barna ble stoppet.

Oppdatert 20 september 2021

Krf gjorde sitt dårligste valg siden 1933 og havnet under sperregrensa. Kjell Ingolf Ropstad gikk av for to dager siden etter å ha bevisst planlagt og unndratt skatt i 10 år fra gutterommet hjemme hos mamma og pappa. Olaug Bollestad er utnevnt til ny barneminister den siste måneden regjeringen har igjen. Dette innlegget er skrevet for over et år siden og familien har fremdeles ikke fått mer enn en unnskyldning. Kommunen er «lei seg», og de «beklager», men der erkjenner ikke noe ansvar i reneste Ropstad-stil. Han beklaget og beklaget, men nektet å ta ansvar, gå av og betale tilbake. Han tviholdt på makten og håpet at alle beklagelsene var nok. Det var det ikke, men ikke før presset fra offentligheten ble stort nok måtte Ropstad ta ansvar. Nå skal han betale tilbake 680 000 og trekker seg som partileder og statsråd.

De later som det ikke har skjedd

Det samme med dette innlegget som er totalt ignorert av Krf og msm, Hvorfor har ikke Bollestad ryddet opp og skværet opp med familien før valgkampen? Hun har hatt alle muligheter til å vise hvilket varmt, godt og raust menneske hun påstår å være ved å gi denne familien en real unnskyldning. Det hjelper ikke å ignorere, innlegget er lest av langt flere personer enn de som stemte på Krf i valget. Persongalleriet i ledelsen i Krf skjønner så godt selv hvor lav moral de har. Men de står med buksa rundt anklene og later som det høljregner helt til deres egne forteller dem at nå er det nok.

(For ordens skyld opplyses det om at jeg har lest alle sakens dokumenter. Både fylkesnemndvedtak, tingrettsdom, sakkyndigrapport, klage til fylkesmannen og svar på denne, og klage og svar fra Fagetisk Råd. )

Edit:

Lensmann Ingrid Eik sluttet i jobben som lensmann januar 2014. Etter å ha iverksatt etterforskning av far og ilagt han besøksforbud juli 2013, sendt bekymring til barnevernet, bistått med lokaler for barnevernet til møte med foreldrene for å presentere omsorgsovertagelsen november 2013, for deretter å henlegge anmeldelsen fra Bollestad etter at barna var tatt, sa hun opp jobben. Hun begynte i ny jobb januar 2014.

“I dag ble det kjent hvem som overtar for Ingrid Eik som ny lensmann i Gjesdal kommune.
Kåre Birkeland (52) tar over som ny lensmann i Gjesdal kommune etter at Ingrid Eik starter i ny jobb fra januar.”

Gjesdalbue, 17 desember 2013.
https://www.gbnett.no/her-er-gjesdals-nye-lensmann/s/5-102-70077

Ingrid Eik startet i ny jobb i Mattilsynet og var saksbehandleren som sto bak rapporten der en bonde på Jæren kunne ha risikert å miste sitt levebrød, som følge av at Mattilsynet forfalsket rapporten som endte i et avviklingsvedtak for bonden. Eik tok med seg ukultur over til Mattilsynet med falske anklager og hemmelige rapporter og undersøkelser.

«Der har pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås anmeldt Mattilsynet til politiet, etter at video og lydopptak han ga til NRK, avslørte hvordan tilsynet lagde en rapport full av feil fra hans minkfarm, for siden å forsøke å holde saken unna mediene.»

https://www.dagbladet.no/nyheter/utrolig-at-en-bonde-fra-jaeren-matte-laere-dem-folkeskikk/71114116

Pelsdyrbonde anmelder leder i Dyrevernnemnda

«Det var ved Lauvås’ minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes at Mattilsynet i en rapport meldte om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av driften. For noen uker siden avslørte Aftenbladet og NRK og pelsdyrbonden blant annet ved hjelp av video- og telefonopptak at rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, noe også tilsynet har innrømmet.

I etterkant av saken har direktøren i Mattilsynet Harald Gjein gått av. Tilsynet har også startet egne undersøkelser om tilsynet hos pelsdyrbonden, og i tillegg skal det nedsettes en undersøkelsesgruppe som skal kartlegge Mattilsynets bruk av dyrevernsnemnder.»

https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/RR4b3x/pelsdyrbonde-anmelder-leder-i-dyrevernnemnda

Klage til PFU

Ingrid Eik klaget inn Nationen til PFU for å ha skrevet at Ingrid Eik ikke var kompetent til oppgaven.

Klagen ligger her:
https://presse.no/wp-content/uploads/2020/04/19-217-Nationen-sammendrag-av-klage-og-tilsvar.pdf

Granskinsrapporten på Mattilsynet etter skandalen med pelsbonden.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/no/pdf/2019/12/uavhengig-gransking-av-mattilsynet_10.12.19.pdf?

 

Om denne bloggen og dens eier: Om meg og denne bloggen

Følg meg på Facebook og Twitter.

141 kommentarer

 1. Rune Fardal

  Veldig bra. Hvordan kan slike empatiløse folk bli ordførere? De må fjernes fra offentlige stillinger.

  • Terje Sundgot Hansen

   Ja, her har madam Bollestad “et lik i lasten”. Slike politikere skal vi ikke ha på banen. De skal heller ikke være på offentlige lønningslister.

   • irene.hov

    Det er rett og slett et mirakel at hun klarte å bli statsråd uten at pressen gransket historikken hennes. De hadde ikke trengt å granske engang, de kunne bare lest lokalavisen.

    • Marianne Skånland

     Mirakel – – ? – – Det sier kanskje noe om KrF.
     Det er forskjell på kristendom og undertrykkende kristelighet.

     • irene.hov

      Krf’s meritter både før og etter de kom i regjering er nok basert på at mirakelet er rett rundt hjørnet.

      Det er forøvrig mulig å legge igjen kommentar og anmeldelse på Gjesdal kommunes Facebook side som jeg har gjort her:

      «Hva kan Gjesdal kommune gjøre bedre spør dere meg om. Jeg synes kommunen skal ta et oppgjør med saken hvor Olaug Bollestad var ordfører i 2013, hvor hun startet en uverdig prosess mot en mor som hadde kritisert hennes rolle som ordfører. Familien ble fratatt 3 barn på usanne og udokumenterte anklager i en hemmelig undersøkelse av barnevernet. Familien opplevde det verste som kan skje mennesker, det å bli fratatt barna sine. De fikk tilbake barna i tingretten, men har lidd store tap uten å få oppreisning fra kommunen. Riktignok har de fått beklagelse fra barnevernet og kommunestyret, men det er ikke godt nok. Denne saken er lest av over 48 000 på en uke. Jeg håper de ansvarlige i kommunen leser og retter opp uretten som er begått mot familien.»

      https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10158414056642899

    • Kenneth Enoksen

     Hei Irene, kom over denne siden helt tilfeldig og må si takk for innsatsen din for å opplyse om hva som skjer her i Norge. Ble sittende og måpe over hva som har skjedd her og den ene bomben etter den andre ble servert meg. Skjønner ikke att slikt skjer og at ingen reagerer. Og hva slags følelse sitter jeg igjen med til slutt? Hvorfor fikk ikke Bollestad svi for dette? Men det jeg sliter mest med er familien som ble rammet av dette. De ble forfulgt og straffet feil og sliter i etterkant og kun en beklagelse. En beklagelse skaffer ikke mat på bordet. Ingen hjelp til å komme tilbake til ett «normalt» liv og ingen økonomisk hjelp. Bollestad burde betalt fra egen lomme og fradømt retten til å drive innen politikken. Synes synd på den rammede familien og håper virkelig de klarer seg og kan bygge seg opp igjen. For ser jo ikke ut som om kommunen/staten tar ansvar.

     • Oddlaug Reksten Tellefsen

      Trist at slikt å skje. Maktmisbruk på høgt nivå

     • Elisabeth Solberg

      Helt enig 😉👌🏻❤️

     • Tone Veiulfsen

      Ja, helt enig med deg . Stakkars familie . De må jo ha rett på en form for økonomisk erstatning i det minste .

     • Gerd Jane Tollefsen

      Bare grusomt å lese… i sjokk jeg..
      Forsto det slik at fru Bollestad er personlig kristen.. forstår det slik at hun er mor/ bestemor selv og vet hva det betyr

    • Mona

     Irene, jeg leste det du forteller fra din historie, “Om meg”. Må bare sende deg noen trøstende ord. Det er forferdelig vondt å høre hva du har måttet gjennomgå. Det er tydelig at du kjemper mot et komplott av psykopater. Stå på, vært sterk og fortsett å fortelle sannheten. “Sannheten setter fri” står det i bibelen, og det er akkurat det den gjør. Slike voldsomme og langvarige overgrep du har vært utsatt for, mister sin styrke når du deler dine erfaringer med mennesker som forstår. Du er utrolig sterk og utrolig tøff. Og du hjelper også mange andre. Jeg ønsker deg et liv heretter med seier, glede og alt godt. PS. Psykopatene er som troll, når de kommer fram i lyset så sprekker de.

     • irene.hov

      ❤️

    • Margot Strøm

     Heilt utruleg at slikt ikkje blir “fanga opp” av pressa men aldri forseint !!!

   • Oddmund Hansen

    ENIG

   • Helga Riekeles

    Dette er noe av det groveste jeg har lest om overtramp fra en politiker i et fritt demokratisk land som Norge. At Olaug Bollestad fremdeles er i maktposisjon og denne gang med vern av landbruk og husdyr er bekymringsfullt og smaker svært dårlig. Er våre poltiikere en kamerat klubb, hvor mennesker sine interesser er blitt trampet på, og makmisbruk har fått foregå UTEN konsekvenser ? Hva Bollestad maktet å gjøre; ta barn fra foreldre forde de benyttet demokratiske rettigheter ved ytrings frihet å kritisere ordfører, som da var Bollestad…dette er slik som kan hende i diktaturer vi ikke vil sammenlikne oss med.
    Nu kommer avdekking av grovt vannstell av husdyr på hennes bord UTEN at hun foretar seg noe som helst. Olaug Bollestad viser ikke bare at hun ikke er i stand til å stå oppfor landbruk og husdyrenes rett, men har benyttet et slikt grovt maktmisbruk som i sin tid gikk ut over tre barn og deres foreldre. Hun er ikke bare ukyndig, men har forbrutt seg mot norsk lov. Det er betenkelig at Erna Solberg har et slikt menneske i sin regjerings stab! Helga Riekeles. Larkollen.

    • Signe Kjønstad

     Det r mange ukvalifiserte som sitter på Stortinget, men Bollestad må være en av de verste. Det stilles ikke store krav til dem ser det ut for, jeg blir helt matt når jeg leser sånt. Er det ikke mulig å finne kvalifisert folk til slike viktige oppgaver? Uff, stakkars familie…….

    • Oddlaug Reksten e

     Ho kanskje begynne å livnærer seg med fotografering

   • Benedicte Vissing Holst Lensberg

    Helt enig for et ondt menneske hun er

  • Anne Grete Hegelstad

   Det er tragisk.Olaug Bollestad burde vært stilt for retten+betale en skikkelig erstatning til familien.Barnevern misbruker makten sin,veldig lukket ikke bra.

   • Olav Hage

    Dette var en trist sak og til å med at denne personen høre til i et kristelig parti fy skam deg sier jeg. Hun burde ikke vise seg offentlig lenger og ta hatten å gå av med øyeblikkelig virkning!

  • Finn S. Frøseth

   Rune Fardal kjemper for de som har opplevd myndighetenes overgrep og viser ved hjelp av kunnskap om lovverket at han avslører ondskapen som er satt i system av maktpersoner; «trollene sprekker når rettferdigheten lys flommer over dem!

  • BjørnErik

   Helt enig så hvordan på en lovlig måte få fjernet tjeneste personer som viser seg så ettertrykkelig uegnet til sine verv og stillinger.
   Mvh BjørnErik Andreassen

  • Paul Mortensen

   Jeg spør::: Hvordan kan slike empatiløse folk kalle seg kristne??

  • marcus_T

   Begynner å minne om korrupte Lysbakken dette!

  • Unni Merle

   Slike maktmennesker bør fjernes!
   Spesielt hvis det gjelder en hevnaksjon fra en politiker som er blitt kritisert nettopp pga uriktige påstander i utgangspunktet, og barn er blitt fjernet med ren løgn!

  • Heidi Edvardsen

   Heilt enige, dette e uhørt
   Trur dei at sjøl om dei sitte på øverste pallen at dei skal få regjera som dei eige alt🤔😳😡Fysj

  • Sissel Nerli

   Tror nesten ikke det jeg lekser. Noe av det værste jeg har lest..

  • Joar

   Ja ikke bare dem rune men nok er nok må fjernes fra al offentlig og systemet er så gjennom syra av korrupte folk at det er forkastelig gjelder barnevernet. Nav . Regjeringen at det er og spy av selv politiet og dommere.

  • Ove Dag Knarvik

   Heilt enig, vedrørende Bollestad burde ho vorte fjerna fra politikken og retts forfulgt

 2. carl

  Er det ikke noen her som må miste jobben? Eller bli stilt til ansvar?

  • irene.hov

   Neppe.

 3. Bente Støa

  Det som har brent seg fast av inntrykkene fra barnevernets offere, er en 10 – åring most i bakken av 2 uniformerte politimen med flere uniformerte politibiler + 1 politimann i uniform i bakgrunnen under en gatelykt i relativt mørke, tatt med en telefon. hodet til gutten var tydelig most sidelengst i asfalten eller bakken. Hva galt hadde denne guttengjort, for å bli behandlet som en farlig kriminell? Han ville heller være hos familien sin enn å gå frivillig med politifolka. En skjebne blandt mange. barnevernet må nektes å gå utenom Norges lover når det gjelder barn. Ærlig talt. Blodsbånd, familiebånd er sterke og Gudgitte. det bør Krf innse som de første av de politiske partiene. Her er de sataniske hyklere, og ingen ting annet. dette strider mot all fornuft og er vondt bare å få dokumentert, som det heldigvis blir nå. det er Aldri til barnas beste og ødelegge bardndommen for dem. Aldri !

 4. Kent Ole Furuly

  Vi som har kjent på beviselig urett mot vårt barn og valgt å sloss for sannhet og rettferdighet. Har til de grader avslørt en slett saksbehandling. Der saken blir snudd på hodet og man sitter igjen med bevisbyrden på en sak som er rigget på forhånd. Der konklusjonen er tatt bak lukkede dører og behandlingen i retten er en farse ved brudd på menneskerettighetene til barnet og far. I over 7 år har det vært fånyttes å få frem sannheten. Da misbruk av krisesenter ansatt, barnehage, skole, sakkyndige og 6 advokater. Har bidradd til at samværssabotasje og fradømming er blitt resultatet, for barnet og far. Imidlertid har barnet tatt kontakt med eller uten tillatelse. Som beviser at barnet på 10 år ikke har vist eller skjønt at hun er blitt holt utenfor ved bevist hjernevasking over år. Gjennom samvær sabotasje. Som er en klar mishandling og brudd på barnets rettigheter. Samt brudd på grunnloven og menneskerettighetsloven paragraf 8. Dette har man mot sin vilje blitt påtvunget å akseptere!? Da det har vært strategien fra det offentlige gjennomkorupte pengebyrokratiet. Der det er pengeresursene som vinner frem. Jørgen hattemaker kamp mot kong Salamos. Det har og er en kamp mot tiden og vindmøllene i en alder av snart 74 år. Ønsker det norske bv god bedring i ny tapning. Der advokatene blir vingeklippet for deres tendensiøs saksbehandling. Der lover og regler er i spill.

  • irene.hov

   Tviler ikke på det du skriver. Det er en vanvittig industri bestående av private aktører som tjener grovt på å skape konflikt og splittelse i familiene. De som tviholder på dette systemet er spesielt advokater og psykologer som lever av barnesaker.

 5. Lillan Støen

  Her har jeg mulighet til å legge igjen en kommentar, men hva skriver man om denne saken? Om man er totalt uvitende om barnevernets makt, handlinger og historie kan man muligens tro at de handler til barnets beste (da må man ha unngått nyhetsbildet i lang tid). Om man har kunnskap om at det i Norge finnes nasjonale minoriteter og om deres historie vet man at “barnevern” i landet har en grusom historie. Intet nytt under solen.
  Vergerådsloven ble opprettet slik at barn kunne tas med loven i hånd. Den sørget for at barn ble tatt i stor stil. Plassert i barne og fosterhjem og som billig arbeidskraft. Mange ble mishandlet og misbruk. Mange ble tatt uten lovlige vedtak og veldig mange har fått erstatning. Har barnevernet lært noe av historien? Ja, de har lært at de må bli flinkere til å skjule sine handlinger. Barn er en handelsvare, en ressurs. Barnevern er stor bedrift.
  Barn oppvokst under barnevernets “omsorg” har dårlige utsikter til å lykkes i livet. Deres barn blir ofte en ny ressurs for barnevernet..
  Så mange triste skjebner og jeg har møtt flere av dem gjennom mitt arbeid. Fokus som i denne artikkelen er svært nødvendig om man skal håpe på endringer som gir trygg og rettferdig vern av våre barn og familier.
  Til barnets beste!

  • irene.hov

   Takk for gode innspill. Ja hva skal man si til dette? Saken har plaget meg i noen år nå. At ikke flere enn lokalavisen fattet interesse for saken og at familien ikke har fått oppreisning. Jeg skrev sammendrag av saken i 2017 og sendte til flere større aviser. Ingen reagerte. I stedet får Bollestad en ministerpost og nyter i dag enda større tillit og makt enn det hun hadde. Et bedre bevis på at politikerne, og da spesielt regjering er likegyldig til ofrene for maktovergrep av barnevernet får vi ikke.

   • Totte Knutzen

    Som “kristen” og politiker står man over borgernes rett til innsyn i politiske avgjørelser… – mener Olaug Bollestad (og noen andre).
    Skremmende

  • Veronica Wright

   Dette er så uhørt og så grovt at jeg finner ikke ord! Det får meg til å tenke på Gabriel Scott sin roman “De vergeløse”. En bok som gjorde et uutslettelig inntrykk på meg! Bollestad har ingenting i politikken å gjøre!

  • Marianne Skånland

   Apropos historikken og vergerådene, her er Falstadsenteret, som etterlyser noe dagens barnevern unngår: barnas egne stemmer:

   Falstadsenteret:
   “Etterlyser barnas historier”
   http://www.mhskanland.net/page47/page532/page532.html

 6. Zamira

  Den abnormale abnome atom hjerne Er grenseløs ved bruk av makten dem besitter den angriper alt levende sim står i den s vei – om det er gode familier , mødre eller barn , spiller igen rolle for den mentalt syke hjerne – der hjerne ikke er i takt med seg selv eller kjenner sin egne begrensning i sin egen ondskap der det ikke finnes rom for verken empati eller ydmykhet – slike må fjernes fra stillingene sine med øyeblikkelig virkning – ellers skader dem bare flere – dem er i tillegg veldig engstelig for at noen skal se dem in i mørket in i kortene for hvordan dem bruker hjerne cellene til egen nytelse i og gi andre maksimalt smerte ! Amen

 7. Bernhard Hovland

  Det er ikkje den eneste saken som er galen. Me mistet vår datter for snart 2år siden og vi har eit barnebarna som vi ikkje får se på grunn av hans far nekter det vi har hatt advokat barneombudet og barnevernet samt fylkesmannen men det er ingen som kan tolke paragraf 45 i barnevernloven der det står att besteforeldre har ingen rettigheter til og se sine barnebarn men det står også att vist den ene eller begge to faller bort så har me og rett til og ha samver med våre barnebarn så det er på tiden våre folkevalgte får øynene opp for det som hender i landet vårt og arbeider for befolkningen i stede for det som skjer utenom Norges grenser

  • irene.hov

   Trist å høre om tapet til familien din. Det er dessverre hundrevis av tilsvarende saker hvert år. Det eneste vi kan gjøre er å skrive om det gjentatte ganger for at folk skal se og forstå. Ønsker dere lykke til med saken deres.

   • Turid Horgen

    Kjenner meg igjen i alle historiene. Forslaget om en havarikommisjon for Barnevernet støtter jeg fullt ut. Jeg er også overbevist om at det ikke nytter å reparere barnevernet – tankegangen om at foreldre er potensielt en fare for sine egne barn er så inngrodd at det må minst en generasjon for å endre det synet. Barnevernet må simpelthen legges ned, og det må lages en ny konstruksjon som ivaretar familien og ikke barneprofittørene.

    • irene.hov

     Godt sagt og jeg er veldig enig med deg. Det må en ny konstruksjon og grunntanke inn i hva som er best for barn. Sett i et helhetlig perspektiv. Hva er best for barnet, familien, befolkningen, samfunnsutviklingen og velferden. Folk vil ikke lenger ha barn i Norge, fordi staten sluker både deg og barnet ditt med hud og hår fra første dag du får barn. Du blir slave av systemet den dagen du blir forelder.
     Det er ikke familievennlig og stimulerer ikke til å få barn.

     Hele familiepolitikken med barnevernet og deres ideologi må reformeres, det må tenkes nytt på alle områder.

  • Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

   Du er ikke alene og mange tenker på folk som opplever dette. Det er mange besteforeldre som sitter uten barnebarn å kjenne, og hvor barnebarnet er tvangsbortadoptert fordi besteforeldre er kristne eller andre påståtte årsaker som ikke ar rot i virkeligheten.

 8. Elin Ingebrigtsen

  Marius Reikerås; Skandalen fra i fjor, der en bonde på Jæren kunne ha risikert å miste sitt levebrød, som følge av at representaner for Mattilsynet forfalsket rapporten som endte i et avviklingsvedtak for bonden, illustrerer hvor farlig makt er i gale hender.

  Tidligere lensmann i Gjesdal kommune, Ingrid Eik, var altså nemdskvinnen som stod bak denne rapporten.

  Da hun var lensmann i Gjesdal kommune, leverte daværende ordfører i Gjesdal kommune,nåværende mat-og landbruksminister, Ollaug Bollestad, en anmeldelse til henne om en familiefar.

  Dette ble starten på et mareritt for familien, som anmeldelsen fra Bollestad ble rettet mot.

  For etter at Eik hadde mottatt anmeldelsen,så sendte hun en bekymringsmelding til det lokale barnevernet, som opprettet sak mot familien.

  Det endte med sak i nemnda, og det er her at advokaten for Gjesdal kommune, Kjell Holst Sæther, kommer med sine etterhvert så berømte ord,se bilde med tekst.

  For akkurat som der bonden tok lydbåndopptak av Mattilsynet,så gjorde familien det samme i nemnda. Det er derfor ordene til kommuneadvokaten, kan siteres ordrett.

  Og nemnda la hans ord til grunn, og besluttet omsorgsovertakelse.

  Tingretten gjorde heldigvis det motsatte, slik at det til slutt gikk bra for familien. Men marerittet de måtte gjennomgå, slipper aldri taket.

  Så hva sier dette ?

  Jo, det viser til fulle at vi har et system som, på totalitært vis, griper inn i borgernes liv på en aldeles fryktelig måte. Nor syv dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen bekrefter.

  Og det må stoppes før enda flere liv går tapt, som følge av det maktmisbruket vi så åpenbart er vitne til.

  Og da må maktmisbrukerne eksponeres.

  Og husk; å alltid dokumentere med lydopptak.

 9. Marianne Skånland

  Vi hørte fra Bollestad i barneverns-sammenheng i Dagsnytt 18 den 14 juli 2015 også
  (https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03013815/14-07-2015#t=35m50s).

  Der var deltagerne i debatten opptatt av at det måtte FORHINDRES at asylsøkere hvis barn var blitt tatt av barnevernet, og som så fikk avslag på opphold i Norge, fikk med seg sine barn når de reiste eller ble tvangssendt ut av landet.

  Ingen betenkelighet ved å skille barn og foreldre (ofte enslige mødre) permanent ved å tvinge foreldrene ut uten barna, men stor bekymring for at barna skulle få reise sammen med foreldrene.

  Deltagerne betraktet det visst som gudsens sanning at når barnevernet hadde tatt barna, da var foreldre uten videre BEVIST å være udugelige og skadelige for sine barn. En av dem var Olaug Bollestad (vår nåværende landbruks- og matminister). Hun sa blant annet (43:15):

  “Når det gjelder denne sagen, så støttar me UNE, me tenker det må ein lovendring, ein forskriftsendring te. For heile målet med loven, med barnevernsloven, heile målet med taushetsplikt er at han skal ivareta barnet. Det er heile hensikten med barnevernet vårt, det å sikra ungen. Og hvis ein etat som UNE skal ta avgjørelse om ein unge skal være i Norge eller ei, og blir sendt ut med foreldre som ikkje er i stand te det då, så tenke eg at me ivaretar ikkje ungen, og me tar ikkje ein beslutning på eit godt nok grunnlag.”

  “Å sikre ungen” er altså å holde ungen i Norge, uansett. Foreldrene er likegyldige for sine barn og blir sendt ut som luft.

  KrFs familievennlighet er i sannhet merkelig.

  Sitatet er herfra:
  «Når kommunenes advokater skal ‘verne’ barn»
  http://www.mhskanland.net/page47/Nar_kommunenes_advokater_skal_verne_barn/page620.html

  • irene.hov

   Takk for fin oversikt med flere artikler på hjemmesiden din Marianne. Det var mange fine lenker med galskapen advokatene presenterer i fylkesnemnd og domstol som årsak til omsorgsovertagelser.

   Bollestad ville ha lovfestet at barnevernet kunne beholde barna til de som ble sendt ut av landet. Fabelaktig. En drømmesituasjon for barnevernet. Foreldrene er ikke bare ute av livet til barna, men også ute av landet og uten ressurser til å utøve samvær. Det er så hjerterått at man knapt tror det. Når man nå avdekker et ras av saker som er rene hekseprosesser mot gode foreldre, så er det skremmende å vite at fylkesnemnd og domstoler automatisk tror på barnevernets versjon. De legger rene skjære sprøytet til grunn for omsorgsovertagelser, uten å bli stoppet av domstolene som skal være borgernes garanti for rettssikkerhet.

   Det er helt utrolig hvordan en hel nasjon legger seg flate for at det er bra for barn å miste sine foreldre som aldri har gjort dem noe galt, og som de selvfølgelig er forferdelig glad i. Og at det er helt i orden at vi utsetter hundrevis av foreldre hvert år for det verste som kan skje et menneske, nemlig det å miste et barn. Basert på usannheter og oppdiktede historier om fremtidig omsorgssvikt. Å frata barn deres identitet og opphav er en grov forbrytelse mot barna. Det fremkommer mer og mer skadevirkningene av å fjernes fra en familie og plasseres i et såkalt pedagogisk-psykologisk riktig oppveksthjem/fosterhjem. Man kan ikke fortelle barn at 50 eller 100% av arveegenskapene deres er søppel, og tro at de vil få stor selvtillit og tro på seg selv som voksne. Man må begynne å konsentrere seg om barna som utsettes for for vold og overgrep. De forsømmes i dag, mens barnevernet lever livet sitt i domstolene med finmåling av omsorg. Barnevernsideologien skaper beviselig ødelagte voksne. Som du sier på siden din her:

   «Verden er temmelig rik på ex-fosterbarn og ex-adopterte som gjør opprør; internett formelig flømmer over av slike som søker tilbake til sin egentlige slekt. En vesentlig faktor ser ut til å være hvorvidt de oppfatter at bortrivingen og egen families forsvinning ikke har vært til å unngå, har vært nødvendig i en forstand de aksepterer. Deres vurderinger av dette er svært langt unna det norsk barneverns-ideologi kolporterer. Pålitelig statistikk (ikke barnevernets egne ‘undersøkelser’) viser det samme: Barnevernet ødelegger i stor stil familier som det ville gått langt bedre med (mange til og med utmerket) hvis barnevernet ikke hadde invadert. Å sprenge familien har altså slett ikke vært nødvendig.»

   • Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

    Det finnes også kommuneadvokater som har flere kommuner å kjøre barnevernssaker for og jeg kjenner til en som har minst fem i dag som denne er kommuneadvokat for, hvor to av disse kommunene har byttet barn seg i mellom..det er Vestnes og Rauma, advokaten er Sverre Larhammer…som er kommuneadvokat for begge to. Jeg hadde en sak i dette der, og spurte om både habiliteten hans og om kjennskapet til konvensjoner, noe han ville ha meg til å sitere fra…og dette skal være en advokat med / av rang…..jeg undres.

 10. Johnny Moseid

  Flott artikkel der mange får sitt pass påskrevet, med rette. Maktmennesker burde gåes hardere etter i sømmende i mange tilfeller de er involvert i, mye snusk, kammeraderi osv. Vi ser jo at stortingspolitikere også spiller sitt eget spill, untatt tilgang fra velgerne deres. De har ødelagt demokratiet disse maktsyke menneskene.

  • Johnny Moseid

   Å så herlig at de blir navngitt og billedpublisert, bra gjort

   • irene.hov

    Når mennesker med samfunnets høyeste tillit, som en statsrådpost er, har drevet skittent spill for å komme dit de er, fortjener de å bli eksponert. Det gjør man i et moderne demokrati.

    • Tore

     Tror nesten du må være korrupt for å komme på toppen i Regjering/Storting – og Politisk korrekt – da spiller det ingen rolle hvor mange lik du har i lasten. Ærlige og oppriktige politikere, som teks. Tybring Gjedde – blir gjerne isolert i den “fine” klubben.

     • Ole

      Gjedda får det fra de største fiskene i eget vann… det vil si at hans oppriktighet ikke passer inn, men hører til enda lenger ut på dypere vann ( les; ytre høyre)

  • Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

   Det som også et litt merkelig i barnevernet og de som forherliger gjerningene deres er at de har ikke skjønt at alle dokumenter som følger et menneske fra fødsel til “endestasjonen” , er at alle papirer blir liggende i statsarkivet , og kan fremhentes etter noen år av etterslekten. Men det som da kan bli “problemet” blir jo å undersøke om påstander i dokumenter har relevans?? Dokumenter er ikke vanskelig å skaffe, en det er sannheten som blir det vanskelige, og av den grunn så er man prisgitt disse dokumentenes innhold sant eller usant.. DET tenker ikke folk over i det hele tatt så lenge man er “opptatt av” å vinne sin sak og ikke vet at dette blir liggende i statsarkivet for all fremtid..Noe å tenke på? Derfor er det så uhyre viktig å skrive ned sannheten, også for fremtiden, all den tid at barna i en gitt situasjon uavhengig av hva den kan inneholde, uansett hva årsaken til hva den interessen måtte bestå av. Slikt tenker ikke en politiker på heller, bare durer frem og ansvar er totalt fraværende, så også med Bollestad m. fl. både før henne og etter , garantert, vent å se….

 11. Trond Rane

  No vart æ skræmt!!!!!
  Hvordan, i himmelens navn (???) , kan Olaug Bollestad sitte i regjering og ha lederverv i KrF, med den historien i bagasjen. Ufyselig maktmenneske.

  • Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

   Når det gjelder hva Bollestad eller Ropstad for den del lirer ut av seg i både Radio og Tv for den del så blir man bare matt. Det er ikke vanskelig å skjønne at Bollestad sørger for fremsnakking av sin partifelle Ropstad som har den posisjonen han har, som nå en stund får en ung erstatter, og hvor man skal fremheve KRF,s politikk..de stakkars barna..Ja det er de “stakkars barna” når de frarøves kontakten med sine egne foreldre og at søsken i noen tilfeller er plassert i hver sine hjem og ikke lærer hverandre å kjenne.( Kanskje som ganske små). Hva om disse i voksen tilstand havner i en utdanningssituasjon og ikke kjenne hverandre og blir kjærester uten at man vet at man er søsken og får barn sammen, hva da?? Dette KAN nemlig skje, hvem har da skyld i en uvitende incest??? Hva om noen skulle trenge et organ i en gitt situasjon?? Dette er problemstillinger som både kommunen og barnevernet og selv domstolene ikke tenker på i det hele tatt når en sak skal til doms!! Alt virker kjøpt og betalt. Man har også opplevd som vitne i slike saker at selv oppnevnt “sakkyndig psykolog” som sitter i retten og SOVER, ja man leste rett, og som skal fremlegge syn i saken overfor dommere, og dommerne SÅ at vedkommende sov i stundens alvor, og likevel dømmer ut fra dokumenter man kan anta er skrudd sammen på forhånd og blir levert inn i “rett tid”??

   • Jeppe Pettersen

    Ifht søsken som ikke kjenner hverandre og får barn. Kjenner et slikt tilfelle. Dette ble ved en tilfeldighet oppdaget etter at de hadde fått barn sammen.

  • Rolf Sundgot

   På tide det opprettes en ekstern granskning av Bollestad, og stiller henne i rettsalen der hun hører hjemme om dette er tilfelle. Hun må stilles til ansvar å erstatte de berørte for tort og svie og straffes for dette forholdet,

 12. Morten Hullebergstuen

  I denne saken burde ordfører, daverende lensmann og barneverns leder blitt fradømt retten til offentlige verv for godt. De har med vilje misbrukt loven til sin egen vinning, særlig ordfører Bollestad😠😠

  • irene.hov

   Lensmann Ingrid Eik sa opp jobben som lensmann januar 2014. Etter å ha iverksatt etterforskning av far og ilagt han besøksforbud juli 2013, sendt bekymring til barnevernet, bistått med lokaler for barnevernet til møte med foreldrene for å presentere omsorgsovertagelsen november 2013.

   «I dag ble det kjent hvem som overtar for Ingrid Eik som ny lensmann i Gjesdal kommune.
   Kåre Birkeland (52) tar over som ny lensmann i Gjesdal kommune etter at Ingrid Eik starter i ny jobb fra januar.»

   Gjesdalbue, 17 desember 2013.
   https://www.gbnett.no/her-er-gjesdals-nye-lensmann/s/5-102-70077

  • Anne Grete Hegelstad

   Helt enig med deg.
   Forstår ikke at Olaug Bollestad kan sitte som landbruksminister,tragisk hele Olaug.
   PR kåt mer der er der ikke der.

  • Sylvester

   Hei
   Jeg er HELT enig, de er jo kriminelle.

   Likevel, nå sitter jeg i dag og kjemper med alt jeg ha mot det samme barnevernet, som under Surdal’s ledelse har vist at faktisk er i stand til å påføre mennesker og barna (de skal jo beskytte??) for betydelig smerte og vondt, gjøre de ulykkelige og traumatisert, som en bevisst handling som de ansatte enten har deltatt i, eller visst om uten å varsle. Og dette er noe de ansatte var klar over skjedde, da jeg vet at de har felles møte hver tirsdag og går gjennom sakene. Det merkes at mye av skyvekraften kommer fra slike møter, for de som har saken min sier er en ting, de gjør det motsatte og har sjelden forklaring på hvorfor. Det som er sikkert er at uten noe dialog så eskalerer de og durer på, langt fra barnas beste.

   Jeg blir rimelig sjokkert av at de til tross for kritikk i tilsyn fortsatt gjør slik som de blir kritisert for. Og om man skal beskrive hva en psykopat er, så er det skremmende å se at de samme egenskapene har blitt brukt, og blir brukt i dag.

   Jeg har sagt det flere ganger at de ikke må glemme at det er mennesker de har med å gjøre…

 13. Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

  NBBO-Norsk Bistand for barnevernsofre har ved flere anledninger i diverse kommentarfelt og noen internettaviser ment at nå er tiden inne til at folk må bruke mer angrepille for ikke å gi norsk barnevern “mer å gjøre” så lenge at disse offentlige elementene har slik en sterk hyperaktivitet at man gjør seg selv til lovbrytere i svært mange tilfeller. Man ser brudd på selv straffeloven om grov uforstand i tjenesten og mere til. Det er helt utrolig hva man får se når folk ber om hjelp mot denne menneskehandelen som barnevernet står for, noen vil nok mene at jeg tar litt for hardt i her, men etter erfaringene i flere ti-år nå så se man en trend der man ser ren spekulasjon inne økonomien som dette medfører og man ser at institusjonseiere og aksjeinteressenter i denne delen tar ut utbytter i flere millioner .kan man da kalle barnevernets herjinger med folk for annet enn menneskehandel hvor man bruker kommunen og dennes barnevern for å oppnå muligheten til disse utbyttene?? Man har sett i dokumenter at man kan være for tykk, for tynn, er en kristen og mye mer av “finuerligheter” i dokumenter til folk..man blir bare helt matt av slit “lesestoff” når man gjennomgår dokumentbunken sammen med familien som ber om hjelp.Om det nå ikke kommer en lov om at dette skal kunne undersøkes om ansatte i en kommune har gjort ulovligheter i jobben som skal gi konsekvenser, så går alt dette rett vest! Dette har man sett tendensene til lenge og av den grunn forsøker å få folk til å se at dette kan ramme hvem som helst og ikke bare “de man tror”…derfor har NBBO ment at bruk av angrepiller bremser norsk barnevern en god del.

 14. Arild Ludvik Mikalsen

  Du vet, i politikken går vi “over lik” for å få posisjoner som gir makt.
  Den gang vi kan stille politikere til ansvar for valg de gjør er vi kommet langt.

 15. Terje S. Marøy

  Dette er en svært alvorlig artikkel, med rik kildehenvisning. Jeg kjenner igjen et maktspill som jeg har sett i en lang rekke rettssaker mellom offentlig makt og den lille innbygger. Jeg har også jobbet med slike saker innenfor ulike samfunnsområder, der elementer dras ut av en sammenheng, settes inn i en helt annen – og ender i ulykksalige konklusjoner.
  Men i forhold til objektivitetskrav i vanlig presse (redaktør/vær-varsom-plakaten) hadde du ikke fått jobbe med denne saken, derfor er jo blogger et viktig demokratisk medium, (når man ser bort fra tøvete influenser-blogger).
  For at artikkelen din skal stå seg i et kritisk lys, har jeg bedt Faktisk.no om å faktasjekke den. Står den seg, vil den være et svært viktig politisk verktøy til beste for sårbare innbyggere langt utover denne saken.
  uansett, takk for bidraget og lykke til videre.
  PS! Kommuneadvokatens utlegning om “barnas beste” er det verste jeg noen sinne har sett på trykk, sågar i et land som har innlemmet Barnekonvensjonen i landets lover.

  • irene.hov

   Takk for god tilbakemelding.

   Jeg tviler på at Faktisk.no, som er eid av bla tv2, Dagbladet, VG mfl., vil faktasjekke saken. De kan bare lese lokalavisa for å få full oversikt. Saken er langt mer omfattende enn det jeg allerede har skrevet, med grundig dokumentasjon som hovedpersonene i saken kan bidra med.

   Men enig med deg at saken burde få betydelig oppmerksomhet og konsekvenser for landbruksministeren.

   Sammenlignet med skandalen rundt Trine Schei Grande i åkeren er dette ti ganger verre og går direkte på folkevalgtes rolle, etikk og moral.

  • Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

   NORGE som stat bryr seg ikke om konvensjoner de selv har undertegnet, de bryter dem galant…

  • Marianne Skånland

   Jaså, Marøy, du har tiltro til den konvensjonelle presses objektivitet?
   Hm, om det kunne det sies mye, og det er ‘opplevet’ mye av mange av oss.

   Kanskje du har lyst til å bruke 10 minutters på å lese denne? :

   Anita Skippervik og Yngve Nedrebø:
   “Barn, barnevern og åpenhet”
   http://www.mhskanland.net/page47/Skippervik-og-Nedrebo-Barn-barnevern-og-apenhet/page663.html
     

 16. Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

  I kommuner i landet så foregår det trusler fra barnevernet, ikke bare i Gjesdal. Truslene kan være av diverse karakter. dette har både NBBO opplevd og også Human Rights Allert gjort. De finner man på facebook- HRA-N.no. Trusler er ikke en ny “greie” det, slikt har forekommet i mange år. Selv oppfordringer til selvmord for foreldreparten har jeg selv hørt bli påberopt.( Trøndelag et sted)…og noen har også begått selvmord etter oppfordring….jeg har viten om minst tre tilfeller…

 17. Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

  Det finnes også mennesker som har skrevet øker på området om egne opplevelser eller at forfattere også har skrevet noen bøker. En forfatter i kriminalitet har også forfattet en bok i et slikt tilfelle der barnevernet i en kommune på nordvestlandet holdt på å ta et liv , en mor med epilepsi hvor barnet ble tatt. Som det ikke er nok, så har en nettavisredaktør også skervet sin bok. Den heter Når makteliten trues og ofrene knebles. Fås i bokhandelen på bestilling..forf. Jan Hansen..som det ikke er nok så kan man få Aage G. Sivertsen,s bok Prosessen mot Svanhild…fås også i bokhandelen på bestilling. Så har vi Berit Aarsets bok( Maktovergrep og Justismord) om fosterdatteren som ble adoptert og den saken i “to saker i en” for å si det slik, all den tid samme dokumenter ble brukt i “reprise” siste sak… Denne får man hos forfatteren på etterspørsel(om hun har flere igjen da)…. Denne første moren er i slekt med min mann på hans farside, og tok sitt liv (på oppfordring og ved hjelp av barnevern / lege ble tildelt 100 tbl. Valium…..tenk det!!

 18. Knut

  Kanskje greit å ikkje true med å skyte folk i hodet 🤦‍♂️
  Er ikkje snakk om feiltolkning på sånt uansett hvor mye dere måtte prøve vri på det!
  Folk som truer med drap fortjener det de får!

  • irene.hov

   Som jeg har presisert i innlegget var det aldri snakk om trusler. Det hele er en konstruksjon.

   • Trond Vegge

    Ut fra det du selv skriver (se under), så tenker jeg at dette er en drapstrussel. Hvis man absolutt skal tolke dette mildere, så er det en oppfordring – eller i det minste et ønske om at hun burde bli skutt i hodet. Hadde jeg vært henne, så hadde jeg oppfattet det som en (halveis fordekt) drapstrussel. Så at hun anmelder synes jeg er bra! Våre folkevalgte skal slippe å forholde seg til (mer eller mindre fordekte) trusler! Uansett om vi er enig med dem eller ikke!

    Sitat fra din egen tekst: “… utfra en kommentar om landssvikeroppgjøret, hvor de ble skutt med en hette over hodet i følge far. Bollestad burde blitt behandlet som landssvikerne, hadde far sagt”

    Og ingenting tyder på at hun står bak den videre prosessen! Ikke en gang i det du skriver (som jeg oppfatter som veldig farget). Ble det gjort feil? Ja, det virker virkelig sånn! Men hun kan vel vanskelig lastes for politiets og barnevernets faglige vurderinger – selv om disse vurderingene nok var feil?

    Er det da rimelig å forvente at hun skal si unnskyld til en hun oppfatter seg drapstruet av?

    • Sylvester

     Ja! Hun er en offentlig person og gjorde en grov feil som viser hvem hun egentlig er. Og hennes framtoning generelt, gir mange sur smak i halsen.
     Dette var ingen trussel, men en kommentar som forteller hva man gjorde med mennesker som gikk mot sine borgere, og var korrupte og sviktet sine posisjoner. Thats it! Ikke i nærheten av trussel.
     Men hvis Bollisen opplevde det som en trussel, så må det vel være fordi hun kjennte på realiteten og alvoret av det hun hadde gjort, og det ble reelt for henne?

     Ikke hans problem, hvis vi har yttringsfriheten i Norge som alle skryter av, så er det yttringsfrihet. Det er som en bryter, enten har vi det fullt ut, eller så har vi ikke yttringsfrihet. Orden «frihet» og «grenser» utsletter hverandres mening så

  • Bjørn Magne Stevning

   Kjære Knut, har du lest om landssviker oppgjøret. Han sa aldri det skulle skytes med hette over hodet. Rettsprosessen etter krigen bestod av flere faser, hvilke av de han henviste til er umulig å si. Men her tok man det for gitt at det var snakk om likvidering , du også. Heldigvis kommer det her tydelig frem hvordan mennesker bruker makt for å dempe kritikk av egne gjerninger. Greit nok, man kunne gitt han et forelegg og sett om saken sto seg. Men det finnes ikke hjemmel i loven å bruke barna hans som straff, ei heller mot hans mor. Her er maktmisbruk av verste sort avdekket, du er med din kommentar en støttespiller for dette. Og at du velger å skrive Knut, ikke fullt navn forteller at du jobber i skyggen!

   • Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

    Det finnes mennesker i alle kommuner som snakker med to tunger minst når man nevner ordet barnevern. De fleste har liten tro på det som ofre kunne fortelle dem om disse med de to tungene. Svært mange har oppfatninger ut fra eget ståsted der mangel på empati styrer væremåten til noen av disse menneskene. Det er nok på denne måten at man finner nære venner i offentlig sektor og som man får et visst kameraderi overfor. Dette gjelder nok Bollestad i dette tilfellet som her er nevnt, en slags form for døds-synd all den tid Bollestad har det politiske partiet hun tilhører, og dette gjelder også Ropstad og vikaren som nå får makt uten at det følger livserfaringer med på kjøpet. Broilere er vel en rett betegnelse her, altså halvvoksne kyllinger i så måte som knapt legger egg andre enn gullegg… I min tid som politisk aktiv i to forskjellige partier, hadde nok noen å hver fått noen problemer om man skulle diskutert temaet barnevern..hvem ville vinne tro??

  • Egil Karlsen

   Ingen hadde truet henne med drap…hun feiltolket det.

 19. Astrid Hogseth

  For første gang bare MÅ jeg gi uttrykk for reaksjoner på det jeg har lest.
  Massive overgrep blir beskerevet, men som dokumenteres som personlig motivert. LØGN,LØGN, LØGN.
  Det er fullstendig mangel på etikk. Jeg er kvalm, fysisk kvalm etter å ha lest dette..
  Og Bollestad skal «liksom» representere KrF. Aldri har jeg ment noe sterkere enn hva jeg nå uttaler: Hun bør snarest få avskjed i Statsråd. Hvem i hele landet vil kunne ha tillit til henne. INGEN . Korupsjon handler faktisk om å tilrettelegge for egne fordeler. Jeg er KVALM.

  • Ellinor Nerbø

   ENIG…

  • Astrid Larsen

   Enig med deg. Olaug Bollestad er et ufyselig maktmenneske.

  • Bjørg E.Sommernes

   Bollestad må avsettes med øyeblikkelig virkning .

 20. Elin M. Kipperberg

  Grusomt! Tenker at det burde vært lagen film om dette overgrepet. Videre burde den vært pensum i etikk for flere utdanninger.

  • Ellinor Nerbø, NBBO , Norsk Bistand for Barneverndsofre

   Det har vert prøvd og filmskaperen ble angrepet av systemet…forøvrig en av de som stod bak filmen fra Ylvingen som ble vist på NRK….

 21. Markus Christoffersen

  Og alt dette startet med at fru Bollestad, som nå er statsråd, ikke tålte at noen sa ifra om en betenkelig ansettelse i kraft av sin stilling for folkevalgt?
  Det skal endel planlegging til slikt. Venner er tydelig viktig for å få ballen til å rulle i en sak som denne.
  Tenker at fru Bollestad legger denne saken til på CV’en sin som en av punktene om hvor kreativ hun kan være i pressede situasjoner.

  • Ellinor Nerbø

   Forundrer ikke det spor..og viderefører sine tanker til Ropstad m.fl i eget parti..

 22. Bård

  Null konsekvenser for de som utførte disse overgripene mot familien.
  Heller belønnet med enda høyere stilling, det er tydelig at det er helt ok å bryte lover, overtrampe, true og utføre skade mot andre så lenge man jobber i Stat og Kommune.

  Tydeligvis har vi ikke beskyttelse av loven.
  Tydeligvis er det ikke likhet for loven

 23. Arild Fossen

  At slike personer som utøver så tydelig maktmisbruk ikke blir straffet er absurd! Ser at strengeste straff for å begå slike overgrep er ‘kritikk’ og så er det bare å fortsette som før. Skandale!

 24. Haakon

  Her i Gjesdal har vi visst i mange år at den dama ikke er egnet til å styre noe som helst. Hun burde vært straffet og kastet på hodet ut av alt som heter verv, permanent!

  Det burde skrives en kronikk om Bollestad, som gis ut med skrekk og advarsel til hjelp i gransking i resten av landet. Regner med Olaug ikke er alene hva gjelder tvilsomme handlinger og korrupsjon.

  • Gisle Thordarson

   Hadde vanlige folk gjort noe tilsvarende, hadde det vært kidnapping og endt med fengsel! Mener tiltale er det rette her! Graverende!

 25. Steinar Vigdel Kolnes

  Hun kan i hvert fall ikke være statsråd!
  Detter regelrett utpressing hvor hvor man regelrett tok fra uskyldige det mest verdifulle, deres barn.
  Sandberg måtte gå pga. ren dumskap, Dette derimot er ren djevelskap.

  Jeg har mine egne erfaringer med hvordan eliten reagerer når deres kriminelle adferd avsløres. Men jeg har kun tapt penger på korrupte dommere. Kan ikke forestille meg hvis de hadde tatt mine barn!

 26. Linda

  Men se nå til H å få den Bolla ut av maktposisjon i Norge.
  Nå får da styresmaktene ta et standpunkt om hvordan de mener at det norske folk skal behandles.
  Sett Bolla til å plukke søppel langs e6!
  Savva!

 27. Tor Inge Sigurdsen

  Hvorfor sitter ikke dette umennesket i fengsel??!!
  Hadde jeg hatt ett slikt vesen i min familie hadde jeg meldt meg ut av familien!!!!
  Skjebnen jeg ønsker henne egner seg ikke på trykk….

 28. Tor Hansen

  Er skikkelig sjokkert etter å ha lest dette. Hvorfor i alle dager står ikke dette i alle landets største aviser. Håper folk deler så alle kan se hva slaks menneskene denne dama er!

  • Tore

   Etter å ha studert pressen og dens løgner i alle det år – så er det egentlig ingenting som sjokkerer meg lengre. Jeg har selv flere barn (som heldigvis nå begynner å bli voksne) – og vi har alltid vært bekymret for Barnevernets makt og å møte angivere.

   Under de BlåBlå – så sendte Romanie en høytstående delegasjon, med bla. tidligere minister ol. – pga en sak med barnevernet, hvor en Norsk-Romansk familie ble fratatt alle barna. Nå var det sånn at kvinnen i familien, var en helt i Romania, ettersom hun hadde dratt ned fra Norge på 90 tallet – for å jobbe med de fattigste – for å hjelpe de som hadde det vondt. Derfor sendte de en delegasjon til Oslo for å tale hennes sak – men BlåBlå (også FRP) nektet å prate med de eller ta de imot (det er stikk motsatt eks. Carl I. Hagen – en jeg kjenner fikk alvorlige problemer med maktfolk i en by i dette landet – og da gikk Hagen inn og hjalp han – så han slapp problemer).

   Norge Idag hadde intervjuvet disse fra politikerne fra Romania – og sa at de hadde hatt Norge som forbilde. Men ettersom de selv husker tiden under Sovjet – hvor menneskerettigheter ol. ble daglig krenket, barn kunne bli tatt fra foreldrene etc. – så syntes de at de kjente igjen det oppkonstruerte systemet her i Norge – at det var samme autortiære tendenser.

   Så Norge går fra å være ett fritt land – til å bli ett land under sensur. Det er bare å prøve å skrive din hjertens mening på FB – eller YouTube – så kan du lett bli sensurert – mens terrorister får beholde sine sider. En skremmende utvikling.

   • irene.hov

    Jeg går ut fra at det er Naustdal-saken du sikter til. Jeg tror den saken er den neste som kommer opp i EMD. Kritikken mot Norge kommer til å bli knusende i Naustdalsaken, som fikk pinsebevegelsen i hele verden til å koke. Når det gjelder Frp har de vært en enorm skuffelse siden de kom i regjering. De kom i regjering bla. som følge av deres årelange kritikk mot barnevernet på at familiene ikke hadde rettssikkerhet i møte med barnevernet. Det holdt helt til de fikk makt og posisjon. Da snudde de seg mot sine egne velgere og dolket de i ryggen. Jeg har skrevet om det i dette innlegget:
    https://www.irenehov.no/2019/07/en-bla-bla-barneminister-til-barnets-beste/

    • Jane

     Det som er det mest skremmende i denne saken er at Bollestad i det hele tatt, sitter som minister . Det skulle rett og slett ikke vært mulig når man vet hvorfor andre har måttet gå fra lignende stillinger. Hva er grunnen til at media ikke har kjørt denne saken … Meetoo har jo kjørt knallhardt på enkelte « fillesaker», mens denne dama får gå i fred. En minister som har brukt skittent spill for å hevne seg på kritikk hun ikke likte…. Vil ikke ha slike ved « Kongens bord»

 29. Kåre Danielsen

  Har vanskelig og forstå at OLAUG BOLLESTA har fått statsrådpost etter og ha lest dette. Hun har nok forlengst glemt sitt Fader Vår, dersom hun noengang har lært det. Enda ett bomskudd som ERNA har fått inn i regjeringa, men det er vel så. Krage søker Make. Gjesdal er vel på listen som en rotten småkommune som klikken gjør som den vill

 30. Jørgen B. Mowinckel

  Dette er noe av det verste jeg har lest. Konklusjonen må bli følgende;
  Ordfører, barnevernslederen, lensmannen og ikke minst Bolledtad bør ALLE få sparken. Snakk om feige mennesker😡

 31. Bodil Sende

  Litt utenom denne saken, men litt det samme, og det er mange slike saker..Også religiøse stiftelser, private profitører som driver for funksj.h er det mye, veldig mye “grums”, litt samme som i barnevernet synes det å virke som..sier bare..religion obs, obs
  Og tro en skal få bistand fra kommunen..bare glem det.
  Hvor er de som sitter på stortinget i de forsjellige komitene..?

 32. Staale Haakull

  Huff og huff. Jeg ble helt kvalm da jeg leste denne historien.
  Ordføreren, hennes venninnegjeng og byråkratene rundt dem opptrer på en måte som får president Trump og hans administrasjon til å fremstå som engler.

 33. Nils A Rønning

  En skam at slike personer som Bollestad kan bli minister- å så for KrF.

 34. Frank Olsen

  Hvilken urett på den ene side, og fantastisk beskrevet og underbygget sak på den andre. Ikke uventet at vårt venstrevridde media ikke vier denne saken større oppmerksomhet.

 35. Jan Normann Myhrvold

  Denne saken bør frata Bollestad alle offentlige verv for all framtid og samtidig bør hun dømmes til å erstatte denne familiens tap med noen millioner kroner!

  • irene.hov

   Kunne ikke vært mer enig. Pr i dag er dette lest av over 76000 mennesker. Helt utrolig at ikke pressen tar tak i det.

 36. Terje Osmo

  Dette viser bare at vanlige mennesker må følge med hele tiden slik at ugjerninger som dette blir stoppet før skaden er skjedd. De som vanker eller jobber i dette råtne sjiktet gir blaffen.

 37. Geir Vinsje

  Interessant artikkel. Er en smule skuffet over hvor ensidig argumentasjonen er. Forfatter tar tidlig parti med far og mor, og prøver skyve Bollestad, Eik og øvrige “fiender av familien” så langt hun klarer under bussen.

  Etter min mening er det klart en indirekte trussel mot Bollestad når far sier hun burde blitt behandlet som landsvikere. Om far mente det i dette som en trussel er noe annet, men man kan forstå hvorfor Bollestad anmelder far. Det blir å strekke strikken langt å si Bollestad anmelder far ut av det blå.

  Stusser også over det som flere andre kommenterer; hvorfor er ikke dette en større sak i media når det er snakk om en statsråd? Antar det er fordi de større avisene og profesjonelle journalistene tar en faktasjekk, og ser saken fra flere sider. Avisene får mer pes for å publisere falske nyheter enn en blogg.

  • Irene Soerensen

   Hei og takk for dine innspill. Jeg tar ikke ukritisk parti med far og mor her. Det som er kritikkverdig er at Bollestad var og er i en maktposisjon overfor familien. Som statsråd kan hun ikke forvente å bli beskyttet for sine handlinger. Familien derimot, hadde trengt beskyttelse overfor maktmisbruk.

   Når det gjelder formuleringen om at hun anmeldte far ut av det blå, så er det basert på at den aktuelle campingvognforhandleren eksplisitt sa at far IKKE hadde fremsatt drapstrusler. Til tross for det anmeldte Bollestad far for drapstrusler og krevde besøksforbud. Ikke nok med det, hun forteller til NRK at hun har blitt truet med å skulle “sjutast med ei hette over hovudet”. En formulering hun selv har funnet på for å sette seg i offerrollen. Det er ganske søkt. Anmeldelsen skapte store vansker for familien som med bakgrunn i den fikk en undersøkelse på nakken som førte til at de mistet omsorgen for sine tre barn.

   Det er noe underlig at du tar i forsvar en person som besitter en av de absolutt høyeste posisjonene vi har i landet. Bollestad er intet offer her, familien er det.

   Årsaken til at tradisjonelle medier ikke skriver om saken er bla fordi de ønsker å gi de ulike personene som er omtalt tilsvarsrett i en artikkel, noe som gjør det at det blir langt mer arbeid. Det i seg selv er noe underlig all den tid saken er grundig beskrevet i lokalavisen.

 38. Jan inge Monsen

  Hvor mange saker er denne sakkyndige Dan Tungland oppnevnt i barnesaker. På tide å se han også i kortene.. Det råtne samspillet dem har i «kamerat klubben» som sakkyndig, dommere domstolen med flere skulle vært gransket inn til huden… Fikk til svar både om habilitet eller kvalitetsikring at det handlet om kostnad besparelse på å bruke de samme om igjen og igjen…men rettssikkerheten den blir satt i andre og tredje rad, dette gjøres helt bevist i de fleste saker som den Bollestad var involvert i. De er avgjort å forhåndsdømt på forhånd, det er det ingen tvil om… Hadde en sak i EMK mot barnevernet tidlig på 2000 tallet som en av de første i landet mot BV. Dette må bare komme frem. Det er bare toppen av isfjellet vi ser i denne saken.. Håper inderlig at dette fortsetter å settes søkelys på. Det er så stort dette «mafia korrupte» domstol systemet at ingen vil tro det! Jeg VET det. Har mange eksempler som jeg har beviser for som jeg vurderer i få gitt ut i bokform. Må bare finne noen som kan være behjelpelige med å få den skrevet.

 39. Terje

  Olaug Bollestad er en særdeles vemmelig person. Det kan jeg si som har erfart henne og hennes mann (hun forøvrig behandler som en pisket hund) i forbindelse med jobb i restaurantbransjen.

  Ikke er hun bare ufyselig og kravstor og leter etter noe å klage over, hver gang, men hun griser og roter noe så forferdelig etter seg. Slår aldri feil. De gangene jeg har møtt henne er det som om kulden bare entrer rommet og all samlet, negativ energi i sin mest konsentrerte form bare brer seg utover som byllepest.

  Hun klager, skal alltid “snakke med sjefen deres”, rakker ned på mat, både i mengde og kvalitet, men oppsøker de samme restauranter gang på gang likevel, klager på måten folk går kledd på jobb, om de ikke smiler nok – eller smiler for mye – og hva det enn skulle være. Mannen holder som regel bare kjeft, og en gang da hun gikk til angrep på hvordan ei kollega var på håret og snakket om hennes kroppslukt(!) kom faktisk mannen i all beskjedenhet da Frk. Olaug var på toalettet og beklaget!

  Hun er det verste mennesket jeg har møtt, og vi er flere i bransjen som ler i vantro og har diskutert oss imellom at det er som tatt ut fra en absurd tegnefilm. Cruella DeVille, Ursula og allslags demoner har fått et barn sammen: Olaug Bollestad…

  • JOHNNY EINAR EINARSEN

   «Sympatisk» inntrykk fra Bolle… KrF – hva driver dere med?

 40. Knut Steinsvik

  Olaug Bollestad bør straffeforfølges hvis saken slik den er fremstilt på Fb .

 41. Jasper

  Hvilken oppreisning er nevnt?
  Lokalkontoret og bystyret skal erklæres partisk, hele behandlingen erklæres ugyldig ex tunc, intervensjonen erklæres ugyldig og ulovlig og fylket og kommunen er ansvarlig for skader forårsaket av ulovlige forhandlinger, og en annen kommune i det skal oppnevnes et nabofylke for saker som angår denne familien. de bor i dette fylket, med en prosedyre som skal gjentas fra bunnen av, mens en straffeprosess skal startes.
  Så lenge artikkelen beskriver virkeligheten, bør enhver domstol i en stat med lovbrudd gå denne veien. I tilfelle en domstol ikke gjør det, er de partiske selv.

 42. Asgeir

  Gratulerer Olaug Bollestad som barne- og familieminister!! Denne ministerposten er som skapt for deg.

 43. Kristian L. Aagaard

  Og nå skal altså dette (u)vesenet Bollestad ta over for svindleren Ropstad som Barne og Familieminister – You can’t make this shit up!

 44. Sture Endresen

  Tusen takk Irene Hov, for jobben du gjør med gravende journalistikk. Det er bra at slike ondskapsfulle mennesker får søkelyset sitt på seg.
  Denne historien fikk det til å vrenge seg i magen,, kanskje vi burde opprette en spleis slik at familien kan gå til sak for å få oppreisning?

 45. Marianne Skånland

  Jaha, Bollestad er jo blitt økende aktuell igjen, nå som midlertidig sjef for selveste Barne- og familiedepartementet. Ropstad var ille som barneminister, men uttalelser fra Bollestad er knapt bedre. Det er en slags egen blindhet som visst regjerer i KrF-kretser? Er mange av dem direkte involvert i barneverns-industrien? Eller er det lutter idealisme, dette, med at foreldre ikke har noen spesiell betydning for sine barn, så det er best at alle de ‘profesjonelle’, i skoler, barnehager, helsevesen, sosialvesen, osv osv, tar over? Hva slags ideal-familier er det KrF omfatter med sin familie-vennlighet?

  Tilbake til Bollestad: Jeg ser at jeg ovenfor, den 25 mai 2020, skrev en kommentar hvor jeg lenket til et innslag i Dagsnytt 18 (nrk) fra 2015. Jeg tillater meg å gjenta meg selv litt. Det er et ubetalelig program; alle deltagerne i diskusjonen, ikke minst Bollestad, er opptatt av hvordan man skal HINDRE at asylsøkere får barna sine med seg ut av landet.
  Det dreier seg om asylsøkere som får avslag på opphold, og som i mellomtiden har fått sine barn beslaglagt av barnevernet (sikkert på basis av ymse ‘barnefaglige’ påstander, for slik som barnevernet rutinemessig går frem kan man ikke trøste seg med at DISSE foreldrene har vært skrekkelige og at barna hater dem). Når foreldrene skal tvangs-sendes ut av Norge, er Bollestad opptatt av å gjøre så godt for barna, og det ‘gode’ er for henne at barna blir holdt tilbake her i Norge, for ‘foreldrene kan ikke ta seg av dem’. Altså ifølge barnevernet. Altså permanent foster-tilværelse, uten samvær med foreldrene, uten utsikt til å gjenforenes.

  Det er litt av et menneskerettslig foregangsland vi lever i. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at de dette gjelder, bruker ordet ‘barnekidnapping’. Uansett hvor velbegrunnet eller dårlig begrunnet deres asylsøknad har vært, så er foreldre-kjærligheten dyp og er verdifull for barna. Men her i vikingenes stolte land skjønner men ikke det, da.

  Her er lenken til radio-programmet; Dagsnytt 18 skal ligge fullt tilgjengelig på nettet til evig tid:
  https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03013815/14-07-2015#t=35m50s
  Delen om barnevern begynner ved ca 36 minutter, og Bollestad har flere innlegg fra ca 43 minutter. De er verdt å høre på! «Å sikre ungen» er ifølge henne å holde barn i Norge uansett. Foreldrene er likegyldige for sine barn og skal sendes ut som luft.

  Jeg nevnte også Bollestad og Dagsnytt 18-programmet i en artikkel i 2019:
  «Når kommunenes advokater skal ‘verne’ barn».
  http://www.mhskanland.net/page47/Nar_kommunenes_advokater_skal_verne_barn/page620.html

  Olaug Bollestad burde vel feste seg ved Strasbourg-saken til Mariya Abdi Ibrahim
  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199382
  Norge ble der dømt for det vi har gjort (krenkelse av Artikkel 8 om retten til familieliv), og hun har anket spørsmålet om hvorvidt det ikke også var religiøs diskriminering inn for EMDs Storkammer.
  Noen korte trekk:
  Hun klarte med sitt barn å unnslippe nettopp den slags tvang og traumatiserende overgrep i Somalia og Kenya som vi stolte vikinger ikke ønsker her, hun greide å komme hit, hvorpå hun her uten legitim grunn blir fratatt familieliv med sitt barn. Hun er her i Norge i sannhet blitt utsatt for en ‘menneskefiendtlig ideologi’.

  Så får vi se hvordan Olaug Bollestad vil håndtere de dommene mot Norge som Ropstad ikke ville ordne opp i, da.

 46. Sveinung Holen

  Hvorfor har ikke dette kommet fram før. Hun bør bli anmeldt.Dette må pressen ta tak i.

  • Marianne Skånland

   Jeg mener ikke dette som en sitron overfor deg. Bare et par spørsmål og litt ‘ugle’:

   Har du opplevet, eller har noen nær deg opplevet, å bli angrepet av barnevernet? Hvordan verden rundt deg reagerer? Hvordan de speider ivrig etter å finne ut hva ved deg som er spinn-galt og hvordan du lyver, siden barnevernet har funnet deg upassende som forelder? Svært mange som det hender med, prøver å gå til pressen. Men pressen har, med noen få hederlige unntak, i årevis gått tilfreds rundt i en andedam hvor man kun stoler på hverandre og tror det offentlige er både hederlige og dyktige.

   Få har klart å få pressen til å fatte noen interesse for deres sak, og hvis journalistene skriver, er det ikke sjelden at de vrir på historiens enkeltheter slik at fortvilede foreldre fremtrer som foraktelige, stakkarslige eller sprø. De journalister som måtte fatte interesse for virkeligheten, får sin artikkel stoppet på desken.

   Riktignok er situasjonen noe forandret med alle dommene mot Norge i Strasbourg de siste 3 årene. Men det som først og fremst har gjort situasjonen bedre for barnevernsofrene, er internett og muligheten det gir for å publisere selv. Pressen har vært så forundret, så. Og alle leddene i barnevernsindustrien går naturligvis til motangrep. De kommer aldri til å gi seg frivillig, basert på fornuft og opplysning om realiteten i sakene.

   I den saken Irene beretter om her, er familien blitt utsatt for barnevernet. Det er en meget effektiv måte å skape utbredt mistro til familien på.

   Å registrere hvor bundet opp med hverandre både presse, domstoler, politikere og barnevernet er, har forundret mange. Og naturligvis er barnevernsofrene da blitt beskyldt for å være konspirasjons-fantaster. – Nei, det er ingen planlagt konspirasjon i betydningen sammensvergelse for å ødelegge familier. Det er bare blitt en omfattende industri hvor mange har sugerør you know where to. Ideologien bak har lange røtter og er sterk, men økonomiske forhold rundt jobb, makt, kolleger er en kraftigere drivkraft, og samvirker med ideologien. I pressen er det også slik.

 47. Egil Karlsen

  Ingen hadde truet henne med drap…hun feiltolket det.

 48. Odd Einar

  Rystende lesing. Det er fint at det opplyses om slike forhold, slik at folk kan oppdatere seg om hva som kan foregå bak fasadene. Ikke rart at KRF fikk et historisk dårlig valg nå sist. Juks, bedrag og trollskap gjennomsyrer jo partiet for tiden. Den eneste veien til videre liv for partiet er å kvitte seg med synderne, gamlingene i bibelbeltet og støtteapparatet til valgt politisk retning.

  • irene.hov

   Så enig! Få vekk uetiske politikere som verken angrer eller gjør opp for seg før de blir tatt! Ikke engang da angrer de. De misbruker makt fordi de kan, og har Gud som alibi for gode intensjoner. Utad fremstår de som gode, varme, ansvarlige folkevalgte, men den gang ei. Det er trist når vi har statsråder som har lavere moral enn folk flest. Det føles litt flaut. Det er flere saker rundt henne som ikke er bra. I 2011 meldte hun en politisk motstander til bygningsetaten i kommunen for en misforståelse om byggetillatelse. Vedkommende ble kjørt i senk av saken og eliminert som politisk konkurrent for all fremtid.
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10159584968732899

 49. Jan Kiil

  Fant denne på face, delt av en kompis.
  Nedenfor er min kommentar jeg la ut etter å ha lest.
  Håper media virkelig tar tak i dette og får saken frem i lyset.
  Den berørte familien bør få en skikkelig oppreisning
  —————————
  Å fy f…! 🤬 Bollestad må fjernes, dette er skammelig. 😡😡… KrF Kristelig Folkeparti dere kan da ikke stille dere bak -/ støtte en så korrupt person.

  @Verdens Gang , @TV 2 Nyhetene, @Åsted Norge, @Dagbladet, @Aftenposten…. Håper noen av dere løfter denne -/ tar tak i denne saken.

  Sender medfølelse og varme tanker til den berørte familien.
  Godt dokumentert og skrevet @irenehov.no

 50. Camilla

  Når bollestad satt som barnevern leder i Gjesdal, foretok de hemmelig undersøkelse av eks mannen min også. Har flere som har sagt de så biler kjøre å parkere utenfor huset hans i en blindgate. Ene gangen kom de sent på kvelden å ringte på døra og spurte og gravde. Endte jo med at han mistet ungen sin og først nå, mange år senere fikk vi beskjed av ny bv leder at hun har gått igjennom saken og at ungen aldri skulle blitt hentet! Dette fikk etterfølger da de hentet mitt barn fra fødestua i 2014. 8 uker tok det oss å vinne ungen vår tilbake! Så måtte jeg ha den samme saksbehandleren som tok mitt barn på fødestua, inn i mitt hjem, flere ganger i uken i mange måneder! 2 år etterpå henla de saken og jeg knakk sammen i utmattelse! Mange mnder hos psykolog for å få hjelp for den ptsd de har påført meg. Endte med å flytte hjem til østlandet da jeg ikke taklet å få brev med Gjesdal kommune på. Selv om det var fra bhg så hamret det med frykt i brystet. 1 møte ang bekymringsmelding. Ga de lov til å innhente alt av informasjon de trengte. Fikk et brev etter det hvor det stod at de hadde sagt til sykehuset at de skulle få beskjed når barnet var født. Da viste jeg hva som kom til å skje! Å jeg fikk rett. Å dra hjem fra sykehuset uten barnet sitt, føltes ut som han var død! I fylkesnemnda var hun dama skikkelig sint mot meg og så smilende og glad mot bv! Aldri møtt på noe makan! De tapte første runde pga en politimann hadde skrivd under akuttvedtaket. Så de beholdt han, sendte inn en ny og fikk medhold. Med dokument forfalskning! For de hadde en fullmakt da bv leder var på ferie og personen som satt i hennes sted, skreiv under dagen før fullmakten tredte i kraft! Men dette brydde ingen seg om! Vant ungen hjem. Sendte klage på saken til fylkesmannen, de foretok en gransking av kontoret til saksbehandleren. De fikk beskjed om å gå igjennom rutinene sine og fikse dette internt! Saksbehandleren ble flyttet til Sandnes kommune som de samarbeider med. Men vi som foreldre må bare leve med det de har påført oss! De brukte min adhd utredning, klippet og limet til en kvart side, ut fra en 43 siders rapport som konkluderte med adhd, men det stod ikke noe sted i den bekymring meldingen! Papirer jeg aldri hadde sett men hentet ut i etterkant av det møtet for å ha i tingretten! Bollestad ødelegger så mye! Falsk dame som langt ifra er snill og hyggelig! Gjesdal prøver nå 0 fikse det de har gjort feil. Vi deltok på møter for å lære de hva de ikke skal gjøre igjen! Samarbeidsmøter og sa at vi har opptak av alt! Saksbehandler sa til en annen familie at hun er i makt posisjon! Det har de på opptak. Tenk å si slike ting til redde foreldre! At de har makt! Helt forferdelig at de får holde på sånn her!

  • Sylvester

   Hei Camilla, dette er mildt sagt grusomt å lese.
   Skulle gjerne kommet i kontakt med deg, er det mulig?

   Mvh

 51. Jan Viktor Andersson

  Det er ganske vondt å lese at ofentlige, statlige menneker bruker slik makt at de ødelegger andre mnneker. Dette r nok ikke første gang det skjer slikt i Norge men heller ikke iste gangen, for så lenge det er maktsyke mennesker politikke vil det nok skje igjen. Spesielt vanskelig er det lese for oss somer kristne og vil følge Jesus og gjøre godt mot alla.

 52. Per H Pettersen

  Jeg lurer fælt på hvorfor journalistene i Oslo ikke har spurt bollestad om denne saken fra Gjesdal Kommune….Hun burde jo kjeppjages fra hovedstaden og alle verv….utyske av et menneske er hun ….

 53. Nashwan

  Hei
  Jeg lurer på om det finnes bevis og materialer til å få en sterk sak ut av det her. Grunnen til jeg spør er at jeg vil dele den saken på sosiale medier og få ekstra lys på det her og da må jeg være sikker på at det er bevis sånn jeg kan bruke som argument. Btw jeg liker ikke politikerne her til lands de bruker makten til sitt formål og fordel

 54. Bjørn Simonsen

  Nesten samtlige av våre politikere og politiske partier og stortingsrepresentanter ( europabevegelsen) bryter straffeloven $111 og $112. Videre er det mye ufattelig dårlig tilsyn og etater, preget av kameraderi som er til å spy av. Jeg vet om en barnevern sak fra Tynset i 2017, hvor et barn tatt ut av undervisning og ble hentet til avhør av barnevernet utenfor skolens område, uten følge av tilsynsperson. Uten at det ble laget rapport. Uten at det ble notert hva som ble spurt om eller hva som ble svart. For et jævla ormebol….

 55. Eva Ferret

  Kom tilfeldigvis over link til denne siden, over et år etter. Jeg lurer på hvordan det går med familien? Har det skjedd mer i forhold til oppreisning?

  Det var med tungt hjerte jeg leste om denne saken fordi det var på nippet at noe lignende holdt på å skje med min datters to jenter som den gangen var 5 og 7 år.

 56. Kjell Arne Bratseth

  Er ikke rart at KrF holder
  på og forsvinne fra det politiske liv
  Bollestad hjelper til så godt
  hun kan.

 57. Jan m g

  Det er visst klart hva hun står for, send henne til en av de russiske depotene

 58. E.R

  NRK har svikta heilt her😪

 59. Kaleb Rust

  Hva er grunnen til at denne saken ikke har vært mer omtalt i riksmedia? Personvernhensyn til den omtalte familien? Har saken flere sider? Jeg bare spør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

© 2024 Irene Hov

Tema av Anders NorénOpp ↑