Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern.

Oppskrift på hvordan vinne barna etter et samlivsbrudd

Altfor mange i dag opplever å miste fullstendig kontakt med barna sine etter samlivsbrudd. Foreldrekonfliktsaker i domstolene er milliardindustri for psykologer og advokater.  Domstolkommisjonen som leverte sin foreløpige rapport 1 oktober 2019 forteller at saker etter bl. § 61 utgjør 50% av alle tvistesakene i tingrettene.  Rettstilstanden for barn of foreldre har kommet helt ute av kontroll. Det er 2800 barnelovsaker i året som inkluderer minst ett sakkyndig oppdrag i hver sak. Som regel er det to oppdrag i sakene. Til sammenligning er det ca 800 barnevernsaker i året. Kommisjonen forteller om fravær av rettssikkerhet for barn og foreldre i landets tingretter og anbefaler å legge ned halvparten av 60 tingretter. 
 

En helt alminnelig foreldrekonfliktsak.

Når saken har vært i domstolene flere ganger, uten at det blir en varig løsning, er det et symptom på at barna er i ferd med å miste en av sine foreldre. Som regel mister de sine fedre. Saker som dette følger ofte et fast mønster. Dette er skrevet på bakgrunn av samtaler med fedre i Mannsforum 2014 til 2016 og forteller om et gjentagende mønster i sakene. 
1. Mor vil ha omsorgen alene. Far protesterer.
Mor formulerer en “bekymring” for barna når de er sammen med far. Mor diskuterer sin bekymring med barnehage, skole, familievern, barnevern, helsesøster og sfo. Med hjelp av barnevernets profesjonelle “bekymring” blir de falske anklagene presentert i en akademisk språkdrakt. Som et såkalt barnefaglig perspektiv. Barnevernet påberoper seg evnen å tolke hva barnet sier og mener, og “oversetter” dette til å bli “Jeg har det ikke bra hos mor/far, jeg vil ikke til mamma, eller pappa”. Som igjen drøftes og deles med politi, skole, barnehage og tingretten.
2. Mor formulerer en konkret bekymring på far.
Barna kommer for mye for sent på skolen. Barna spiser for mye godteri hos far. Barna har ingen rutiner hos far. Barna utsettes for fare hos far. Barna sier de er redd far. Far bruker vold. Kanskje til og med incest. Far har lite nettverk. Far har et ukontrollert raseri. Far drikker for mye. Far driver med rus. Far er psykisk syk. Far forlater barna om natten. Far lager ikke middag. Far er for streng. Barna er møkkete/trøtte/slitne/redde når de kommer fra far. Far eller mor utsettes for drittpakker og bakvaskelse i et stort omfang.

 

3. Stadig nye bekymringer og vikarierende argumenter.
Far nekter å godta mors “bekymring”. Far har vært ansett som en god nok omsorgsperson under samlivet, uten bekymring for å være alene med barna. Mor begynner å gjøre samværene/barnas bosted hos far vanskelig. Barna er syke, barna vil ikke til far, mor kan ikke, mor blir urolig. Mor får advokat. Mor og skole/barnehage/helsesøster formulerer bekymring til barnevernet i riktig språkdrakt.
Hvorfor kommer barnevernet inn i saker etter barneloven? Folk tror at det er «noe mer som ligger bak» når barnevernet entrer arenaen. Det kan være det, men som oftest er det fordi en av foreldrene ønsker å ha barna for seg selv. Motivene er enkle og ser ofte slik ut: Oppnå økonomisk vinning og full kontroll uten innblanding fra den andre. Jo mindre samvær jo mer bidrag. Den andre forelderens nærvær blir sett på som en hindring for å oppnå fullt bidrag, frihet til å flytte hvor man vil når man vil, gjøre hva man vil og frihet til å bruke ulike typer vold mot barna når man vil. Ikke minst fordi det er forstyrrende å forholde seg til en samværsforelder med en ny familie. 
4. Mor holder barna tilbake når de skal til far. Mor ber skole/barnehage om ikke å utlevere barna til far.
5. Mor anmelder far til politiet for vold mot mor/barna.
Mor får voldsalarm. Far ilegges besøksforbud. Far innkalles til politiavhør. Barnevernet oppretter undersøkelse. Barnevernet henter barna i et akuttvedtak når de er hos far.
Barnevern og politi jobber tett sammen. I alle anmeldelser på vold i nære relasjoner plikter politiet å melde fra til barnevernet. Barnevernet undersøker, og melder tilbake til politiet om barna har vært utsatt for vold eller vitne til vold. Eller ikke vært utsatt for noe av det. Hvis barnevernet sier at barna ikke har vært utsatt for vold, har ikke politiet noen sak. Eller noen mulighet til å forhindre at en uskyldig blir stengt ute fra barnas liv, fratatt foreldreskapet, og ilagt besøksforbud gjentatte ganger. Politiet kan ikke vurdere hva barna er utsatt for. Bare barnevernet kan ha en berettiget bekymring for barn. 
6. Konflikt & Forsoning etter barnelovens § 61.
Mor stevner far til retten for å redusere eller fjerne samværet. Far får ikke treffe barna. Tingretten setter igang prosessen etter barnelovens paragraf 61. Den forhandlingsbaserte modellen med flere meklingsmøter i en rettssak som kan gå over to år uten at far ser barna. Og ender med flere dagers hovedforhandling. 
Mors advokat bruker utdrag av vilkårene for besøksforbud og voldsalarm. Og limer det inn i stevning og prosesskrift, som en “offisiell” beskrivelse av fars påstått voldelige adferd. Med god tekstanalyse og riktig bruk av metode. Og/eller utdrag av akuttvedtak fra barnevernet. Mors frykt er overveldende. Det er ingen krav til bevisføring og dokumentasjon når dette godkjennes av politiet. Begrunnelsen politiet bruker er ren avskrift av mors påstander som refereres i beslutningen. Dette brukes flittig frem til alle anmeldelser er henlagt. 
Mor rømte fra rettssak med treåring.
Det er viktig å vite at alle saker etter barneloven som går for domstolene berettiger involvering av barnevernet. Fordi det faktum at foreldrene ikke evner å bli enige om samvær og omsorg – og tar saken til retten – anses som høyt konfliktnivå og dårlig evne til samarbeid og til å ta hensyn til barna. Og dermed fare for omsorgssvikt. Altså det faktum at saken er tatt til retten er nok til at barnevernet blander seg inn. Dette fanges opp av regelen om å vise til en meklingsattest før saken kan tas til retten. Her blir første instans informert om konflikten. Er den bekymringsfull plikter de å varsle barnevernet.
Barneindistrien
Når barnevernet kommer inn i en foreldrekonfliktsak er det for å vurdere hvordan barna har det i konflikten. Dessverre eksperimenterer sosialarbeidere med sitt «sosiale entreprenørskap» i forsøk på å konstruere og dekonstruere familien. Dette har de lært i utdanninga om hva som er bra for barn. Og det er at barna knapt merker at far er eliminert ut av livene deres. Erfaring og empiri brukes ikke. Steforeldre som kommer og går vurderes som bedre omsorgspersoner enn biologisk far eller mor. Ingen har lært av Christoffer saken. Gutten som ble drept av stefar etter at biologisk far var skjøvet helt ut av guttens liv.
7. Retten oppnevner sakkyndig psykolog som skal utrede omsorgskompetanse og partenes beskyldninger.
Retten gir sakkyndig psykolog mandat i saken. Det er alltid å spørre det lokale barnevernet hva de tenker er best. Har barnevernet vært inne i saken? Alle sakkyndig psykologer har barnevernet som sin største kunde i distriktet de opererer i. Sakkyndig – som ikke kan bli tatt på sine “psykologfaglige vurderinger”, har intet å frykte, og kan mene og skrive hva som helst. Sakkyndig kan fungere som mors eller fars private konsulent uten konsekvenser. 
De egentlige dommerne

Det er de sakkyndige som er den egentlige dommerne i sakene. De som leverer sakkyndig rapporter til domstolene er private leverandører med eksempelvis bare et enkeltmannsforetak på hjemmekontor. Ingen kolleger, ingen leder, ikke noe fagmiljø. Ingen kvalitetskontroll på psykologen som for alt retten vet kan være rusmisbruker og mentalt forstyrret psykolog alene på hjemmekontor uten fagmiljø. Ingen benekter at de rettsoppnevnte sakkyndig psykologene i barnevernsaker og foreldretvistsaker er de egentlige dommerne.

Les også: Klage på sakkyndig psykolog for utlevering på Facebook 1

 

Altså er psykologene private innkjøpte «dommere» som skriver «dom» på bestilling. Det er et alvorlig samfunnsproblem som har skaffet Norge 10 alvorlige klagesaker i menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Dom på bestilling. Petter Gottschalk om privatpraktiserende dommere
Skal du sikre deg, engasjer din egen sakkyndig psykolog el psykiater.
I de fleste saker klarer barnevernet å skape konflikten større, mer alvorlig og mer langvarig. Nye bekymringer og konflikter konstrueres og skapes og vokser til det ugjenkjennelige. Sakene er gjerne flere ganger i rettssystemet. Først med spørsmål om den daglige omsorgen. Deretter flere rettssaker som tilslutt fjerner samværet helt. Altfor ofte ender det med at barnet resignerer og ikke orker mer. Og dermed fullstendig mister en av foreldrene selv om de hadde god kontakt før samlivsbruddet. 
De sakkyndig psykologene.

«Den sakkyndige psykologen i barnefordelingssaken mente jenta burde bo fast hos moren. Faren ble vurdert som «sær og selvsentrert». Retten ga moren hovedomsorgen. Tre år senere fant barnevernet ut at hun var uegnet som omsorgsperson.»

5 år gamle Alexandra ble drept av sin far etter at den sakkyndig psykologen rådet retten til å gi far omsorgen.

8. Umulighetsprinsippet
Siste akt i den lange kampen om barna er Umulighetsprinsippet. Dersom barna sier at de ikke vil til far/mor, skal de slippe. Barn presser til å velge og ta parti og fortelle barnevern, sakkyndig, dommer at de ikke vil på samvær mer. Barnas hovedoppgave i hverdagen blir å unngå bråk og problemer med den de er helt avhengig av. Det er snakk om overlevelse. 
Barn utsettes for utpressing.
Trusler, trakassering, fysisk vold og alle former for ignorering er noe barnet kan utsettes for regelmessig gjennom flere år. I den hensikt å få barnet til å ta avstand fra og forakte den andre. Også kalt foreldrefremmedgjøring/foreldrefiendtliggjøring, PAS, og er å betrakte som barnemishandling. 
Barnevernet klarer ikke å avdekke hvem som er skadevolder i en foreldrekonfliktsak. De mest utspekulerte mødrene har kontakter i barnevernet. Og de smarteste voldsmenn slår bare når ingen ser det.
De største manipulatorene klarer å få alle til å tro at den andre forelderen er den egentlige manipulator, samtidig som de har alle på sin side.
De fleste (for det meste fedre) jeg har snakket med har brukt fra 250 000,- til 1,5 mill i rettssaker som bare har ført til mindre og mindre samvær og tilslutt brutt kontakt. Hva har pengene gått til? Hvem har fått pengene? Barna? Nei det har gått til de private leverandørene av eksperthjelp. Advokatene og psykologene. Den som alltid taper er barna. Vinnerne er salærprodusentene.
Hva skal du gjøre hvis du nå er på punkt 1.?

 

 

Du må kidnappe barna dine hvis du skal vinne saken sa en lagdommer til sin venninne som akkurat hadde blitt skilt. Og hadde dessverre helt rett. Venninnen kidnappet barna og vant saken. Den samme dommeren hadde jeg i tingrett fra 2016 til 2018 i samværsak. Nesten tre år dro dommeren saken ut i.
Ta opptak av alle møter og samtaler. Spesielt samtalene med den sakkyndige og med offentlig myndighet, i tillegg til den andre forelderen. Ta selvfølgelig opptak i retten og ta rede på hvilke advokater og hvilke psykologer du skal styre unna.
Tips.
Dersom du er uriktig beskrevet i en sakkyndig rapport, engasjer en upartisk og objektiv fagperson som ikke driver i sakkyndig bransjen. Til å analysere rapporten og utredningsmetoder.  For eksempel https://www.grendel.no/
Her er min erfaring med sakkyndig psykologer og barnelovsaker.

10 kommentarer

 1. Jan Kenneth Lunde

  Suuuper bra Irene
  Dette er som tatt ut av mine barn og mitt liv med 9 år og 4 mnd i Helvetet.

  Det er faktisk skremmende hvor amatørmessig de såkalte proffesjonelle, er.

 2. Roy Magne Kanestrøm

  Så bra Irene. Her setter du fokus på et veldig viktig område som alle de offentlige etater og politikere burde sette seg ned og lese i forbindelse med ny barnelov og inn mot departement. Kjenner igjen så mye som har vært i min sak og der er det 3 barn som mangler sin pappa og pappaen savner barna sine . Denne bruker jeg videre i systemet

 3. P.M.

  Alle de tingene som er skrevet ovenfor,skjedde med meg for ti måneder siden.

 4. Kjell Gjerde

  Ja, denne malen fikk også mor til mine barn hjelp til å følge av sin søsters svigerinne som var ansatt i barnevernet gjennom mange år. I tillegg brukte hun absolutt alle sider av det offentlige hjelpeapparatet som villig danset med gjennom 12 års helvete for meg og våre to gutter. Få dager etter en barnevernsansatt konfrontere henne med noen av manipulasjonene tok hun sitt eget liv for å slippe å stå til rette for sine handlinger.
  Barnevernet i Giske fjærne så den konfronterende rapporten de hadde brukt et halvt år på å lage, og jeg uttrykte min mistillit og ærklerte de uønsket ved min dør.
  Da allierer barnevernet seg med barnas tanta, som aktivt hadde bidratt med falske anmeldelser og bekymringsmeldinger gjennom de 12 foregående årene og tar min yngste gutt akutt på oppkonstruerte falske anklager de hadde massiv domumentasjon på ikke stemte. De holdt oss adskilt i 6 mnd og vant frem ved å forlede både Fylkesnemnda og tingretten og bruke sine seire til å lage sak om permanent omsorgsovertakelse. Etter hardt arbeid fikk vi oppnevnt en sakkyndig med integritet som avslørte barnevernets bløff og juks, og snipp snapp snute så trakk bare barnevernet saken sin like brått som den hadde startet.. Stadig like bekymret og ville “hjelpe” oss, men jeg klarte å bli kvitt de ved hjelp av helsevesenet som kunne bekrefte at de gjorde hele familien syke v sine tvilsomme arbeidsmetoder..

 5. Magnar Inge Wisnes

  Her er det dessverre fryktelig mye som er gjengkjennbart og den som rammes aller hardest er min sønn. 🙁 🙁 🙁

  • Snorre Draumås

   Mye mer innsiktsfull enn dommere og de som skjuler sin inkompetanse og usikkerhet bak en tittel i slik som barnevern, Irene. Jeg har ikke opplevd barnevernet, men jobba der litt. Skrekk og gru for en inkompetanse! Og som du beskriver, er det farlig for deg om de får følelsen av at de som har oppnådd berusende tittel som profesjonell er mer innkompetente enn deg. Da “straffer de” på det med det de har makt over; Ditt barn. “Missery loves company”. Misslykka usikkerhetsbomber avfyrer sine bomber for å dra alndr ned i den samme mislykkaheta de selv havnet i i oppvekst eller senere som barnløs

 6. Magne

  Dette er som om du skriver om oss. Vi har 6 barn. Jeg forstår ingenting av at mor når frem med det meste. Hun trenger ikke dokumentere noe som helst. Men jeg må dokumentere min uskyld, om de i det heletatt gidder og se og lytte. Helt forkadtelig. Hos oss er ALT økonomisk motivert og barna er ikke i sentrum hos oss begge! Tragisk.

 7. Fortvilet far.

  Visste du at denne saken nå blir brukt mot en mor som har opplevd disse tingene? Vold, psykisk regime, trusler og et liv i helvette. Far har overbevist sakkyndig om at denne “oppskriften på å vinne barna” har blitt brukt mot han. Mor som alltid har hatt hovedomsorg og som aldri prøvde å ta barna for seg selv men holde samvær slik det var risikerer nå å miste barna ned til et absolutt minimum. Hun er stemplet som uskikket, ulojal og at hun sykeliggjør sine barn. Saken oppsto fordi mor ville ha fast bosted hos seg. Nå ønsker mor å flytte fra hans regime. Barna blir brukt mot mor, far forteller at mor ikke er glad i dem og bruker forskjellige taktikker for å overbevise dem..

 8. Fortvilet mor

  Kjenner igjen mye av det som er skrevet. Far har manipulert barna i stor grad og har brukt barnevernet mye for å få meg ut av barnas liv.

 9. Christian

  Denne bør alle som havner i barnefordelingssaker kopiere og levere til alle involverte parter, det vekker oppsikt og det gir en annen vurdering for rettsapparatet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

© 2022 Irene Hov

Tema av Anders NorénOpp ↑