Rettssikkerhet, rettspolitikk, barnerett og barnevern.

Småbarnsbanken

En «bank» med ventende adoptivforeldre til spedbarn og småbarn tatt av barnevernet med sikte på adopsjon.

I Norge kaller vi det barnets rett til utvikling. Andre land sier at i Norge stjeler de barn.

Tvangsfjerning av små barn av unge eller ressurssvake foreldre begrunnet med manglende foreldreferdigheter og fare for fremtidig omsorgssvikt kalles gjerne oppvekstplasseringer.  Hovedtyngden av barn overtatt av barnevernet er i denne kategorien. Det er verken vold, rus eller psykiatri, men foreldre som ikke har ressurser til å forsvare seg mot det mektige barnevernet på den ene siden, og ansatte i barnevern og politi og deres ressurssterke nettverk av godt betalte fosterhjem som står klare for nye oppdrag .

Vi tar barna fra de fattigste og gir dem til middelklassen mot betaling.

Fra 20 juni 2015 i Stavanger Aftenblad:

«Småbarnsbanken er et alternativ til tradisjonelle fosterhjem, her plasseres barn mellom 0 og 2 år som er tiltenkt varig plassering utenfor hjemmet, altså adopsjon. Som hovedregel er medlemmene i Småbarnsbanken mennesker som har signalisert at de kan tenke seg å adoptere.»

Småbarnsbanken ble etablert etter oppfordring i 2015 fra den gang barneminister Solveig Horne. I april 2016 lå det et dokument på Regjeringens hjemmeside som oppfordret alle kommuner i Norge til å etablere lokale Småbarnsbanker. Etter at jeg skrev om det i april 2016 forsvant alt om Småbarnsbanken fra regjeringens og BLD’s  hjemmeside. Forståelig nok. Det er i strid med lovens intensjon å gå til omsorgsovertagelse med sikte på at barnet skal adopteres bort. Alle omsorgsovertagelser skal i utgangspunktet være midlertidige. Man finner allikevel informasjon Småbarnsbanken og Hornes oppfordring  sitert i noen avisoppslag. Prosjektet het også Ønskebarn en periode og har endret navn flere ganger etter det. Hvorvidt det eksisterer i dag vites ikke.

Småbarnsbanken skulle motivere til flere adopsjoner i barnevernet. Adopterte barn klarer seg marginalt bedre i voksen alder enn fosterbarn viser forskningen. At begge deler gjør det svært mye dårligere som voksne enn barn i biologisk familie sies det ingenting om. Også barn i såkalte risikofamilier gjør det bedre enn adopterte og fosterbarn. Det nevnes ikke i forskningen i Norge.

Småbarnsbanken er intet mindre enn et sted hvor små barn omsettes. Par som først har meldt seg som fosterforeldre hos barnevernet, og som på sikt ønsker å adoptere ble gruppert i kommunale småbarnsbanker i regi av barnevernstjenesten i kommunene. Adoptivforeldre starter som fosterhjem med lønn og frikjøpt fra arbeid, med 3 måneders oppsigelse på barnet. I prinsippet blir det adopsjon hvor foreldrene kan ta barnet med hjem-på-prøve med full lønn. Dersom barnet ikke passer inn i livet deres kan de si opp avtalen og returnere barnet med 3 mnd varsel. Når paret har funnet et barn de vil ha iverksetter barnevernet søksmål for å ta foreldreansvaret fra biologisk mor. Og deretter sak om tvangsadopsjon.

Barns rett til riktig utvikling og utdanning.

Småbarnsbanken har blitt markedsført av barnevernet som en bedre måte å drive barnevern på.  Og markedsført overfor adoptivsøkere som en bedre måte å adoptere barn på. I stedet for å vente i årevis på et barn fra et annet land. På Adopsjonsforums hjemmeside opplyses det eksempelvis at det er 11 års ventetid for å adoptere et barn fra Kina.  Det koster 200 000,- kroner og kravene til mottakere av barnet er svært strenge. De aksepterer eksempelvis ikke enslige foreldre og  homofile foreldre, eller at noen av foreldrene er syke eller uføre. De samme strenge kravene til mottakerland av små barn er innført av de fleste land i verden. Blant annet skal ikke adopsjonsbyrået kjenne både giver og mottaker av et barn. For unngå spesialbestillinger av barn. Noe som faktisk skjer i Småbarnsbanken og saker med tvangsadopsjon i barnevernets regi. Barnevernet som adopsjonsformidler tar barn med tvang og politimakt, og er den som gir barnet videre til de nye foreldrene.

Landene som ikke har oppstilte krav til foreldrene som mottar et barn, er de som er igjen i Adopsjonsforum.
Det er mao ingen andre muligheter for eksempelvis lesbiske eller single til å adoptere et barn på andre måter enn gjennom Småbarnsbanken. Resten av verden aksepterer ikke homofile, single, ugifte eller uføre adoptivforeldre.

 

Adoptivforeldre vil helts ha friske velfungerende barn

Det er ofte hevdet at det er størst iver hos barneverstjenesten i å ta de mest velfungerende barna. Når barn har levd med omsorgssvikt/vold i flere år, og begynner en kriminell løpebane ser barnevernet ut til å ha mistet interessen for å hjelpe. Fordi en omsorgsovertagelse på toppen av det hele vil skade barna enda mer. De er dessuten vanskelig å plassere. Derfor lar de være.

NOU 2017:12 Svikt og Svik avdekket at et stort antall barn lever med vold og overgrep i årevis uten at barnevernet bryr seg.

Disse barna er vanskelig å jobbe med og vanskelig å plassere bort. 

Det har vært stor mobilisering med tidlig innsats mot små barn siden 2014 og kampanjen til Inga Marthe Thorkildsen, Du ser det ikke før du tror det. Det handler om at vi alle må tro det verste for å redde barn mot vold og overgrep før det skjer. Barna må få hjelp før de blir skadet av omsorgssvikt. Barnevernet må inn før omsorgssvikten starter. Da må man kunne spå hvem som vil utsette barnet for omsorgssvikt. Det er akkurat det som skjer. Barnevernet kan fremsette hypoteser om hvem som kommer til å mangle foreldreferdigheter inn i fremtiden, og får i over 95% av tilfellene medhold av nemnd og domstoler på å plassere barn i oppveksthjem.

Forebyggende

Det er bra å jobbe forebyggende. Men å tvangsfjerne nyfødte hvor foreldrene ikke har fått prøve seg i foreldrerollen enda er brudd på menneskerettighetene.

Barnevernet henter to spedbarn i uken.

Unge foreldre får analysert deres evne til mentalisering, og hva de tenker om det ufødte barnet når de går på svangerskapskontroll. Jordmødre og helsesøstre får opplæring i bruk av enkle spørreskjemaer som foreldrene fyller ut. Dette for å avdekke om de vil komme til å mishandle det lille barnet i fremtiden. Eller om de er tilbakestående og ikke i stand til ivareta et nyfødt barn. Alt foregår med overfladisk gjetting og ingenting stadfestes eller utredes grundig av spesialisthelsetjenesten.

Sykehusets rolle.

Sykehusene samarbeider med barnevernet ved å slippe inn barnevern på fødeavdelingene rundt i landet. De har rutiner på å innkvartere blivende fosterforelderne på samme avdeling som mor skal føde, uten at hun får vite det. Barnehageansatte får også opplæring i å avdekke godt skjult omsorgssvikt. Det er barn under to – tre år som er målgruppen og som altfor ofte utsettes for ulovlige avhør i enerom uten foreldrene til stede.

Hun var fostermor, men nå er hun mamma

Antallet fosterbarnsadopsjoner er dobla på fem år. Rettighetene til de biologiske foreldrene er svekket, mener både Barnevernet og advokater i barnevernssaker.
 «Men barn ville de ha, og deres vei til å bli foreldre gikk via barnevernet. De sa ja til å ta imot et fosterbarn som sårt trengte en familie, og kort tid etter kom en telefon som snudde livet opp ned. Deres vei gikk gjennom barnevernet.»

Økning i antall barn.

Det er en eksplosiv økning av barn som blir tatt rett fra fødeavdelingen.
Det brukes svært komplisert (og omstridt) psykologi av sosialarbeidere til å avgjøre hvorvidt du eller jeg eller barna våre vil komme til å utøve omsorgssvikt for egne barn i fremtiden.
I denne artikkelen om nyfødte Amalie er metoden beskrevet:

«Den lille jenten var aldri offer for rusmisbruk, vold, overgrep eller vanskjøtsel hjemme hos foreldrene. «Amalie» la på seg og vokste som hun skulle.

Men den psykiske omsorgen var ikke god nok, mente barnevernet.»

 Barnevernet besluttet akuttvedtak fra fødeavdelingen før de hadde møtt far.

Barnevernet vil gjøre mann barnløs.

“ I 2014 samtykket tingretten til at barnet kunne bli adoptert bort. Kort tid etter avgjørelsen, døde moren.

“Barnevernet ønsker at fosterfamilien skal få adoptere barnet, uavhengig om kontakten med faren dermed brytes. Faren ønsker å fortsette å være pappa, og på den måten unngå å miste kontakten med barnet.”

En av sakene om tvangsadopsjon som har vært til behandling i Strasbourg, er Trude Lobben saken.

Norge vant saken med sterk dissens. Lobben anket til Storkammeret og vant en knusende seier mot Norge i september 2019. Halvannet år etter at hun vant har hun fremdeles ikke sett sønnen sin. Hun ble i stedet ilagt besøksforbud når hun prøvde å oppsøke han på skolen.

Hvor mange barn adopteres bort mot foreldrenes vilje?

62 barn i 2014 og økende frem til 2018 med 65 barn. Fra 2019 har det begynt å synke og det er 45 adopsjoner av fosterbarn.
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/adopsjon
Færre velger å adoptere så lenge man da mister økonomisk kompensasjon som fosterhjem. Adopsjoner i sin helhet har hatt et kraftig fall de siste årene mens fosterindustrien har vokst.

Et hermetisk lukket samfunn.

Det er så mye i barnevernet som ikke tåler dagens lys, at uten taushetsplikten å dekke over deres handlinger med, hadde hele etaten vært stilt for internasjonale domstoler for lenge siden. Derav årsaken til den store internasjonale motstanden mot norsk barnevern med voldsomme demonstrasjoner. Det er ikke dumme mennesker som ikke forstår norsk standard på barnets beste som det hevdes i den offentlige debatten. En titt på det amerikanske nettstedet Delight in Truth viser at de har en langt høyere akademisk tilnærming til problemstillingen enn det som er i Norge. Mange deltar i debattene, også mange fra Norge. En av de mer aktive debattantene sa det svært så treffende:

«Jeg er fullstendig overbevist om at – hvis jeg har en erfaren psykolog, betalt av meg, og hvis jeg i tillegg hadde rett til, når som helst jeg finner det for godt, å foreta intervjuer av barn, som varer så lenge jeg ville, så kan jeg finne en begrunnelse for å fjerne et hvilket som helst barn som bor i Norge fra en hvilken som helst forelder eller institusjon, det være seg biologisk forelder, fosterforelder eller adoptivforelder. Når det er umulig IKKE å bryte loven, da lever man under et tyranni.»

 

 

7 kommentarer

 1. Monica

  takk

 2. Anonym av hensyn til barna.

  Irene, du skriver utrolig bra!
  Fremstillingen er veldig riktig slik jeg har opplevd barnevernet. Du får frem hvordan ukulturen har bredd seg i etaten og hvordan sakkyndige, mødrehjem og andre observatører leter ensidig etter grunner som er til biologiske foreldres dissfavør. Det kommer også godt, og riktig, frem hvordan «barnets beste» brukes som argument for å fortsette galskapen. Videre er fremstillingen av skole og helseapparatets roller noe jeg kjenner igjen.
  Jeg savner litt om at barn utsettes for utilbørlig press for å selv velge fosterhjem. Utallige ganger ble barna fortalt hvor dårlige foreldrene var og hvor mye bedre et fosterhjem var. Hadde ett av barna bare en eneste gang, en av mange, gitt etter og anntydet at de kanskje hadde vært en god ide, ville denne ene uttalelsen blitt stående og alle andre glemt, i alle fall aldri nevnt i noe referat. Resultatet ble traumatiserte barn som vi nå prøver å ivareta best mulig. Her har vi et godt samarbeid med BUP, men opplever at det er stor variasjon i kvaliteten. Det er svært personavhengig. Det verste er at barna har mistet all tillit til forvaltningen og store deler av helseapparatet. Alt som resultat av en barnevernstjeneste ute av kontroll, under påskudd av «barnets beste».
  «Småbarnsbanken» er en sterk påstand jeg ikke kan stå inne for, men når man leser teksten blir det litt mer nyansert. Jeg er allikevel redd dette brukes som argument for å stemple dette som innlegg i et «barnevern konspiratorisk miljø». Barnevernet er mestere i bruk av hersketeknikker, og her kan dette brukes til å avfeie et godt og innformativt innlegg.
  Spørsmålet er hvordan man kan sikre seg at de rette folkene, politikerne, leser og forstår innholdet. Det virker som hele Løvebakken går med hodet under armen, og armen i bind, som Øystein Sunde så treffende sier det.

 3. May Harriet Seppola

  Veldig bra , Irene , dette kunne jeg tenke meg å formidle videre , for her er sammenhengen krystallklar .
  Solveig Horne skulle vel dispensere for sine egne manglende ferdigheter ved å ødelegge familien som institusjon. Det første hun gjorde som minister var at alle ordførere fra Frp skulle fremsnakke fosterhjem som bedre egnet som biologiske foreldre .

 4. Terese Gautestad

  Så utrolig treffende, akkurat sånn er det vi har opplevd det.

 5. John Kornelius Idland

  Knallbra ! !
  Ryddig, redelig og omfattende.
  Litt av en jobb som her er gjort.

  Mangler nå kun en effektiv og entlich STEINING av rettsUvesenet.
  Som – in the end – har juridisk hvitvasket og satt sluttstreken
  for en ufattelig mengde lovbrudd.
  Lagt lista helt nederst i skantillen.

  Et skammens rettsUvesen.
  Der alle kryper lydig og sniffende omkring.
  På søk etter lønns- og stillings-opprykk.

  Døme.
  Én bestemt ape-dommer, nå i Høyesterett:
  “…bak barnevernets påstander ligger grundige undersøkelser…”
  En større løgn kan aldri sies.
  Men blir altså her straks etter-apet og konfirmert.
  På automat.
  Av en fremdeles sittende høyesterettsdommer.
  Og – dette med habilitet og slikt ??? Uffda.

  I n g e n kjenner til de refererte “grundige undersøkelser”.
  Fordi: Disse ble a l d r i gjennomført.
  Kun fattet påstander internt. Inne på et lukket bv-kontor.
  Om at det var foretatt slike.

  Hensikten helliger alle midler innen rettsUvesenet.
  Og hensikten ble – som sedvanlig – også her oppnådd:
  Far nektet alt samvær. 0 t pr år.
  Anke rett i søpla.
  Effektuert av den gang lagdommer – nå med sete opprykket til høyeste rett.

  Dennes fullstendige begrunnelse ved avslaget: “Anken taler for seg selv”.
  Punktum. Amen. No more.
  Fra en jurist (den gang uten embedmanns-ed) – og lagdommer.

 6. anders pedersen

  Bra Irene!
  Kjenner du ikke til Agenda21-2030 som ligger på Regjeringens webside?
  Har kikket gjennom kommentarene og ingen nevner dette.
  I denne agenda ligger forklaringen på Barnevernets kriminelle oppförsel. Fordi at her heter det ‘Barn skal ikke lengre vokse opp sammen med sine foreldre men overtas av Staten’. Og hvem er Staten her? Ingen tror på det men det er de Talmudiske Jöder som har hatt makten i Norge siden krigen. Disse infiltrerte seg sakte men sikkert inn i den totale norske Forvaltning godt hjulpet av Frimureriet og skapte BV slik vi har det idag. Disse har råderett over kristne norske barn og dette er ifölge deres dypt Sataniske Talmud. Denne parasittrasen av Undermennesker trenger kristne barn til sine seksuelle overgrep gjennom den Internasjonale Pedofilien hvor barn til sist blir rituelt myrdet for å tappe deres blod for Adrenokrom som ofres til Lucifer, Satan og Caligastia (Djevelen). Storting og Regjering har i flere tiår stöttet denne bermen av Undermennesker gjennom hjernevasking, sluhet og materielle goder. Av den grunn finnes en hemmelig overenskomst mellom Höyesterett og Presidentskapet i EMD for å gjennomföre Agenda21-2030 som egentlig er et internasjonalt nettverk av pedofile. Av den grunn fikk aldri Trude sin sönn tilbake fordi de Jesuittiske Frimurere i Presidentskapet i EMD ikke har lov til å bryte Agenda2030. EMD er kun et skalkeskjul for lögn og bedrag i det pedofile nettverk. Barnevernet er kun basert på klassisk Satanisme gjennom Jödedommen og deres Talmud. For å stoppe barnekidnappingen av norske barn og deres lidelser må vi kaste ut av landet fölgende organisasjoner:
  Den Israelske Ambassade i Parkveien 35, 0258 Oslo
  Det Mosaiske Trossamfunn i Bergstien 13, 0172 Oslo
  Chabad Lubavitch Organization i Dybwads gate 3A, 0367 Oslo
  CEPI – Coalition for Epimedic Preparedness Innovations i Marcus Thranes gate 2, 0473 Oslo
  B’nai B’rith i Frognerseterveien 22E, 0775 Oslo

  Alle disse er anesteder for dypeste Satanisme og folk har ikke peiling.

  anders pedersen
  Folkedomstolen

  • irene.hov

   Dette er fjernt fra den forståelsen jeg har av systemet som jeg mener primært er styrt av profitt og inntjening og manipulering av førstelinjetjenesten som har et lavt kompetansenivå. Men vi må alle få lov til ha våre egen oppfatninger av verden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

© 2024 Irene Hov

Tema av Anders NorénOpp ↑